Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Datum narození:
29. 9. 1962
Místo narození:
Český Brod
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
FF UK, Postgraduální studium, obor Obecné/světové dějiny, program: středověké dějiny, Ph.D., 2002
FF UK, Český jazyk – dějepis, 1986
Biogram:
V roce 2011 habilitace v oboru Obecné a světové dějiny (doc.).
V letech 1990‒1993 byl asistentem na Katedře světových dějin FF UK.
Mezi roky 1993‒2012 byl odborným asistentem na Ústavu světových dějin FF UK. 
V letech 1998‒2012 byl odborným asistent na Ústavu humanitních studií UJEP (do 2006), poté na Katedře historie FF UJEP.
Od roku 2012 docent středověkých dějin, Ústav světových dějin FF UK a Katedra historie FF UJEP a od tohoto roku také člen oborové rady FF UK historie – obecné/světové dějiny.
Od roku 2015 je členem vědecké rady FF UJEP v Ústí nad Labem.
V letech 2017–2019 byl šéfredaktorem mezinárodního časopisu Prague Papers on the History of International Relations.
Instituce:
FF UJEP, docent, 1998–dosud
FF UK, docent, 1990–dosud
Odborné zaměření:
Raně středověké dějiny se zaměřením na sociální transformace a proměny středověkého státu a vytváření míst paměti tohoto typu. Středověké církevní dějiny se zmařením na vztah státu a církve. Vybrané problémy dějin 15. století v perspektivě tradic dlouhého trvání („středověké Burgundsko“).
Publikace:
Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny. Novověk, Praha 2018;
Václav DRŠKA, Geistlicher und Herrscher. Die Rolle des chronistisch-didaktischen exemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum, in: Andreas Speer ‒ Thomas Jeschke (edd.), Schüler und Meister, Miscellanea Mediaevalia 39, Boston 2016, s. 797–808;
Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013;
Václav DRŠKA, Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice 2011;
Václav DRŠKA, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Ústí nad Labem 2010.