Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

Datum narození:
8. 8. 1974
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Filozofický ústav
Vysoká škola:
PedF UK, České a československé dějiny (Ph.D.), 2008
PedF UK, Dějepis – základy společenských věd (Mgr.), 2000
Biogram:
Šéfredaktor časopisu Studia mediaevalia Bohemica, správce digitálních portálů Czech Medieval Sources online, Rozcestník (nejen) medievistických periodik a HyperFontes.
Editor projektu Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Hussiticae.
Člen edičních rad nakladatelství Filosofia, Nakladatelství Lidové noviny, Marginalia historica a Dějiny a současnost.
Šéfredaktor řady Středověk NLN.
Hlavní organizátor Letní školy medievistických studií a Setkání doktorandů medievistů.
Instituce:
CMS AV ČR a UK, odborný asistent (od 2000), vědecký tajemník (od 2016), zástupce ředitele (od 2020), 2000–dosud
Odborné zaměření:
Sociální dějiny pozdního středověku. Dějiny šlechty. Husitství. Historická sémantika. Digital humanities.
Publikace:
Robert NOVOTNÝ, Das Mäzenatentum am Hof Wenzels IV., in: Petr Elbel – Alexandra Kaar – Jiří Němec – Martin Wihoda (edd.), Historiker zwischen den Zeiten: Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag, Wien 2021, s. 249–268;
Robert NOVOTNÝ, Konfesní poměry ve vrchnostenských městech husitské epochy, in: Martin Nodl – Beata Możejko – Michaela Antonín Malaníková (edd.), Středověké město: politické proměny a sociální inovace, Praha 2019, s. 39–58;
Robert NOVOTNÝ, Konversionen böhmischer und mährischer Adeliger in der hussitischen Epoche, in: Bohemia 58, 2018, s. 225–245;
Robert NOVOTNÝ, Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall?, in: Martin Bauch – Julia Burkhardt – Tomáš Gaudek – Václav Žůrek (edd.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437), Köln–Weimar–Wien 2017, s. 193–208;
Pavlína CERMANOVÁ – Robert NOVOTNÝ – Pavel SOUKUP (edd.), Husitské století, Praha 2014;
Robert NOVOTNÝ, Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Gustav Pfeifer – Kurt Andermann (edd.), Ansitz – Freihaus – corte franca. Bauliche und rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne, Innsbruck 2013, s. 384–402;
Robert NOVOTNÝ, Konfesionalizace před konfesionalizací? Víra a společnost v husitské epoše, in: Pavlína Rychterová – Pavel Soukup (edd.), Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Praha 2013, s. 233–266;
František ŠMAHEL – Lenka BOBKOVÁ – Pavlína MAŠKOVÁ – Robert NOVOTNÝ (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012;
Robert NOVOTNÝ, Die Konfessionalität des böhmischen und mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von Luxemburg, in: Karel Hruza – Alexandra Kaar (edd.), Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen, Wien–Köln–Weimar 2012, s. 57–74;
Robert NOVOTNÝ, Die Rosenberger und der südböhmische Niederadel. Zur Rolle der Herrschaftsburgen in den Beziehungen zwischen den Patronen und ihrer Klientel, in: Klaus Birngruber – Christina Schmid (edd.), Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“. Österreich und Böhmen, Linz 2012, s. 145–161;
Robert NOVOTNÝ – Pavel SOUKUP, Défense de la foi à l'époque hussite: l'engagement de la noblesse tchèque et allemande, in: Arianne Boltanski – Franck Mercier (edd.), Noblesse et défense de l’orthodoxie (XIIIe–XVIIe siècles), Rennes 2011, s. 93–108;
Robert NOVOTNÝ – Petr ŠÁMAL a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha–Litomyšl 2011;
Robert NOVOTNÝ, Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty, in: Tomáš Borovský – Michaela Malaníková (edd.), Spory o čest ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 54–68.