Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Hájek, CSc.

Datum narození:
11. 5. 1954
Místo narození:
Litomyšl
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie–ekonomie, 1978
Biogram:
Maturoval na gymnáziu v Chebu.
Diplomovou práci o středoevropském merkantilismu, zpracovanou pod vedením prof. Josefa Petráně, obhájil v roce 1979 jako práci rigorózní.
Po základní vojenské službě byl přijat do ÚČsSD ČSAV jako interní aspirant do oddělení hospodářských dějin a historické geografie.
Zde v roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práci o vývoji českého bankovního kapitálu v Čechách do roku 1914.
Po obnovení HiÚ AV ČR v roce 1990 pracoval jako vědecký pracovník v oddělení dějin 19. století (vedoucí oddělení, zástupce vedoucího, tajemník vědecké rady Historického ústavu).
Před definitivním odchodem do penze pak v letech 2014–2017 působil v Centru pro hospodářské a sociální dějiny FF OU.
V letech 2010–2022 přednášel na FF UK, FHS UK a FF OU.
Dlouhá léta působí ve Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR (zpočátku jako její tajemník, dvě volební období byl jejím předsedou a poté místopředsedou).
Vedle členství v redakčních radách několika odborných periodik je hlavním vědeckým redaktorem časopisu Hospodářské dějiny.
Je předsedou Nadačního fondu Albína Bráfa.
Instituce:
FF OU, Centrum pro hospodářské dějiny, vědecký pracovník, 2014–2017
HiÚ AV ČR, vědecký pracovník, 1992–2014
HiÚ AV ČR, vedoucí oddělení, 1990–1991
ÚČsSD ČSAV, interní aspirant, vědecký pracovník
Odborné zaměření:
Hospodářské dějiny českých zemí od konce 18. století do 1. poloviny 20. století. Ekonomické aspekty formování novodobého českého národa a moderní společnosti českých zemí. Vývoj finanční a úvěrové soustavy. Projevy ekonomického nacionalismu v českých zemích. Integrační a dezintegrační tendence v ekonomice před a po vzniku samostatné ČSR. Krajinné dopady procesů industrializace a modernizace. Analýza statistických dat a vytváření grafických modelů. Dějiny sportu. 
Publikace:
Jan HÁJEK – František KOLÁŘ, Encyklopedie olympioniků. Čeští a českoslovenští sportovci na olympijských hrách, Praha 2021;
Jan HÁJEK, K nedožitým devadesátinám historika Vlastislava Laciny, in: MD 29, 2021, s. 269–282;
Jan HÁJEK, Vlastislav Lacina: (27. července 1931 Blaženice  30. prosince 2020 Praha), in: ČČH 119, 2021, s. 1001–1008;
Jan HÁJEK – Blažena PRZYBYLIOVÁ – Jiří NOVOTNÝ – Aleš ZÁŘICKÝ, Peněžnictví, in: Aleš Zářický (ed.), Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, Svazek I, Ostrava 2020, s. 415–452;
Jan HÁJEK, Některá „NEJ“ a další primáty předlitavské a československé poštovní spořitelny, in: Sborník Poštovního muzea 2020. K 70. narozeninám PhDr. Jana Galušky, Praha 2020, s. 104–110;
Jan HÁJEK, Spořivost. Krátká imprese o úloze a funkci úspor v modernizující se české společnosti, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška (edd.), Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019, s. 275–292;
Jan HÁJEK – Václav MATOUŠEK, Ringhofferové v regionu Velkých Popovic v kontextu obecného fenoménu rekreačních („venkovských“) aktivit buržoazních elit v 19. století a na počátku 20. století, in: Milan Hlavačka – Miloš Hořejš a kol., Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika, Praha 2019, s. 496–509;
Jan HÁJEK, Od uhlí k finančnímu impériu: bankovní dům Petschek v Praze  lesklá derniéra soukromých bankéřů, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek (edd.), Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 275–297;
Jan HÁJEK – Václav MATOUŠEK, Třicetiletá válka a zemědělská krajina: Výpovědní možnosti písemných, archeologických, kartografických a ikonogafických pramenů na příkladu bitvy u Třebele (1647), in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 109–124;
Jan HÁJEK, Válečné půjčky a české spořitelny v roce 1915, in: Jaroslav Láník – Tomáš Kykal a kol., Léta do pole okovaná 19141918. Svazek II., 1915  noví nepřátelé, nové výzvy, Praha 2017, s. 166–195;
Jan HÁJEK, „Velká deprese“ 19. století a peněžnictví v českých zemích, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha–Ostrava 2015 s. 141–157;
Jan HÁJEK, Vývoj peněžní a úvěrové soustavy, in: Zdeněk Jindra – Ivan Jakubec a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015, s. 393–445;
Eva SEMOTANOVÁ – Jiří CAJTHAML a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014;
Jan HÁJEK, Proměny hospodářství: Od tradiční výroby k industriální, in: Milan Hlavačka a kol., Proměny společnosti v moderní době I, Praha 2014, s. 277–404;
Jan HÁJEK, Bráfův třífázový model národního obrození a ekonomický nacionalismus, in: Antonie Doležalová (ed.), Albín Bráf. Politik, národohospodář a jeho doba, Praha 2013, s. 97–105;
Jan HÁJEK, Činnost společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, její současná podoba a perspektivy, in: Milan Hlavačka – Milan Řepa (edd.), X. sjezd českých historiků. Ostrava, 14.–16. 9. 2011. Svazek II., Praha–Brno 2013, s. 175–180;
Jan HÁJEK, Od merkantilismu k ekonomickému nacionalismu, in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 23.25. února 2012, Praha 2013, s. 22–31;
Jan HÁJEK, Podnikatelstvo, ekonomické elity, podnikání jako socioekonomický fenomén. Otevřené otázky i aktuální desiderata naší ekonomicko-sociálně orientované historiografie, in: Milan Hlavačka – Milan Řepa (edd.), X. sjezd českých historiků. Ostrava, 14.16. 9. 2011. Svazek II., Praha–Brno 2013, s. 71–82;
Jan HÁJEK, Nová etapa vědecko-organizační práce v oboru hospodářských a sociálních dějin. Zpráva o činnosti Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky v roce 2012 s výhledy na rok 2013, in: HD 27, 2012, s. 239–243;
Jan HÁJEK – Ivan JAKUBEC – Aleš SKŘIVAN, Hospodářsko-historičtí „jednatřicátníci“ stále v plné síle, in: HD 26, 2011, s. 109–117.