Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Datum narození:
30. 8. 1973
Místo narození:
Městec Králové
Hlavní pracoviště:
Ústav dějin univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy
Vysoká škola:
FF UK, Pomocné vědy historické (Ph.D.), 2007
FF UK, Historie–archivnictví (Mgr.), 1998
Biogram:
Studoval na gymnáziu v Poděbradech.
Těžiště svých odborných zájmů postupně přesunul z praktických otázek spojených s působením v archivu a výzkumu v oblasti dějin městské správy k dějinám vysokoškolské vzdělanosti.
Má dlouhodobé vazby na polskou historiografii vědy a vysokoškolské vzdělanosti.
Je aktivním členem v řadě odborných společností (Sdružení historiků ČR, Česká archivní společnost, Společnost pro dějiny věd a techniky).
Instituce:
ÚDAUK, vedoucí Ústavu dějin UK, 2014–dosud
ÚDAUK, vedoucí Archivu UK, 2005–2013
SOkA Praha-východ, archivář, 2002–2004
Archiv AV ČR, odborný pracovník, 1996–2004
Odborné zaměření:
Dějiny vysokoškolské vzdělanosti. Dějiny vědy. Urbánní dějiny. Česko-polské vědecké kontakty. Dějiny historiografie.
Publikace:
Marek ĎURČANSKÝ – Ewa DZIURZYŃSKÁ, K počátkům polsko-českých kontaktů na poli staroorientalistiky: Bedřich Hrozný a Tadeusz Kowalski, in: Šárka Velhartická (ed.), 100 let české staroorientalistiky: české klínopisné bádání, předovýchodní archeologie a spřízněné obory v dokumentech, Praha 2022, s. 271–293;
Marek ĎURČANSKÝ – Michal PLAVEC (edd.), Lodě a šífy, Praha 2022;
Marek ĎURČANSKÝ – Daniela BRÁDLEROVÁ, Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi, in: AUC–HUCP 61, 2021, s. 61–88;
Marek ĎURČANSKÝ, Pražská univerzita a školství před bitvou na Bílé hoře a po ní, in: Pavla Státníková – Olga Fejtová a kol., Praha 15801680. Místo konfesijních střetů, Praha 2021, s. 83–97;
Marek ĎURČANSKÝ, Czeski historyk Jaroslav Bidlo i jego udział w ruchu neosłowiańskim przed I Wojną Światową, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 147, 2020, s. 347–359;
Marek ĎURČANSKÝ, Jaroslav Bidlo jako člen Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění, in: DVT 53, 2020, s. 131–151;
Jakub ČEŠKA – Marek ĎURČANSKÝ – Petra JAMES – Holt MEYER (edd.), Schizofrenická historiografie. Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století, Dolní Břežany 2019;
Marek ĎURČANSKÝ, Das Verhältnis des Herrschers zu den Prager Räten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der konfessionellen Entwicklung, in: Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (edd.), Krakau–Nürnberg–Prag. Stadt und Reformation. Krakau, Nürnberg und Prag (15001618), Praha – Červený Kostelec 2019, s. 257–268;
Marek ĎURČANSKÝ, Jaroslav Bidlo a pražská univerzita: k počátkům české historické slavistiky, in: AUC–HUCP 59, 2019, s. 53–95;
Marek ĎURČANSKÝ – Petr CAJTHAML, University Archives in the Czech Republic, in: Archives et bibliothèques de Belgique – Archief en bibliotheekwezen in België 89, 2019, s. 71–89;
Jiří ADAMOVIČ – Jana BLAŽKOVÁ – Marek ĎURČANSKÝ – Miroslav HONCŮ – Miroslav KOLKA – Jiří KRATOCHVÍL – Robert KREJCAR – Markéta LHOTOVÁ – Jaroslav PANÁČEK – Michal PANÁČEK – Vladimír PEŠA – Ivan ROUS – Ladislav SMEJKAL – Zdeněk ŠINDLAUER, Česká Lípa. Město na Ploučnici, Česká Lípa 2018;
Marek ĎURČANSKÝ, Die in Prag um 1700 gedruckten Kalender in den Beständen des Archivs der Karls-Universität Prag und ihre Nutzer, in: Klaus-Dieter Herbst – Werner Greiling (edd.), Schreibkalender und ihre Autoren aus Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850), Bremen 2018, s. 251–265;
Marek ĎURČANSKÝ – Michal PLAVEC (edd.), Labe v proměnách věků, Praha 2018;
Marek ĎURČANSKÝ, Písaři městských kanceláří a předbělohorská univerzita: na cestě k širšímu pohledu, in: Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (edd.), Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku, Praha – Dolní Břežany 2018, s. 219–236;
Marek ĎURČANSKÝ, Pražská univerzita za vlády Ferdinanda I. – její vztah k panovníkovi a k pražským městům, in: AUC–HUCP 58, 2018, s. 85–96;
Marek ĎURČANSKÝ, Pražská utrakvistická univerzita a česká města za vlády Ferdinanda I., in: Kuděj 19, 2018, s. 157–176;
Marek ĎURČANSKÝ, Václav Chaloupecký a polská historiografie, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře První republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 130–142;
Marek ĎURČANSKÝ, Historyk Jaroslav Bidlo (1868–1937) – Łącznik między krakowską szkołą historyczną i czeską szkołą historyczną Jaroslava Golla (1849–1929), in: Piotr Biliński – Paweł Plichta (edd.), Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, Warszawa–Kraków 2017, s. 47–59;
Marek ĎURČANSKÝ, Prager Universität und Städte vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Zum Forschungsstand, in: Krzysztof Ożóg – Maciej Zdanek (edd.), Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 33–40;
Marek ĎURČANSKÝ – Roman KOLEK (edd.), Radní manuál Pavla Ježdíka 1639–1654. Fontes Musaei civitatis Celakovicensis, sv. 4, Čelákovice–Praha 2016;
Marek ĎURČANSKÝ, Alma mater Carolo-Ferdinandea bohemica – Alma mater Jagellonica. Mutual inspirations and contacts between Czech Charles-Ferdinand University in Prague and Jagiellonian University in Cracow 1882–1918, in: DVT 48, 2015, s. 259–273;
Marek ĎURČANSKÝ, Od niezgody do bratniej serdeczności i z powrotem. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola w Pradze a współpraca z nauką polską (1918–1938), in: HSO 8, 2015, s. 141–167;
Marek ĎURČANSKÝ – Pieter DHONDT, Two Great Anniversaries, Two Lost Oportunities. Charles University in Prague, 1848 and 1948, in: Pieter Dhondt (ed.), University Jubilees and University History Writing. A Challenging Relationship, Leiden–Boston 2015, s. 21–56;
Marek ĎURČANSKÝ, Rekatolizace v českých královských městech v prvním předbělohorském desetiletí. Pokus o srovnání, in: DP 33, 2014, s. 45–57;
Marek ĎURČANSKÝ, Stosunek władz komunistycznych do Czeskiej Akademii Nauki i Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności, in: Rita Majkowska – Lucyna Nowak (edd.), Józef Skąpski ojciec, 1868–1950. Józef Skąpski syn, 1921–1998. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r. (W słubie nauki nr 22), Kraków 2014, s. 111–121;
Marek ĎURČANSKÝ, Uczeni czescy na froncie galicyjskim: doświadczenia historyka sztuki Zdeňka Wirtha i prawnika Emila Svobody, in: Krakowski Rocznik Archiwalny 20, 2014, s. 35–64;
Marek ĎURČANSKÝ, Česká města a jejich správa za třicetileté války. Zemský a lokální kontext, Praha 2013;
Marek ĎURČANSKÝ, Nymburští literáti za třicetileté války a jejich účty, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha 2013, s. 114–129;
Marek ĎURČANSKÝ, Korespondencja Władysława Semkowicza i Jaroslava Bidlo. Kartka z historii stosunków naukowych polsko-czeskich w okresie międzywojennym, in: Krakowski Rocznik Archiwalny 18, 2012, s. 131–154;
Marek ĎURČANSKÝ, Nymburk a jeho správa za třicetileté války, Nymburk 2012;
Marek ĎURČANSKÝ – Tomáš RATAJ – Igor VOTOUPAL (edd.), Josef Merkl, Dějiny královského města Nymburka, Praha 2012;
Marek ĎURČANSKÝ, Zlatá léta „Slovanského Nauheimu“. Rozvoj Lázní Poděbrady po I. světové válce, in: Peter Švorc – Harald Heppner (edd.), Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918–1929), Prešov–Graz 2012, s. 357–366;
Marek ĎURČANSKÝ – Jens BLECHER, Universitätsjubiläen und Universitätsarchive. Die Jahrhundertfeiern an den Hochschulen in Prag und Leipzig als Chance für die Universitätsarchive, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 14, 2011, s. 229–234;
Marek ĎURČANSKÝ, Lázně Poděbrady a starosta Josef Caňkář (19271939). Vztah města a místního profitujícího podniku, in: Královéhradecko 7, 2010, s. 43–58;
Marek ĎURČANSKÝ, Přípravy likvidace České akademie věd a umění a Polské Akademie Umiejętności, in: Igor Janovský – Jana Kleinová – Hynek Stříteský (edd.), Věda a technika v Československu v letech 19451960. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24, Praha 2010, s. 5–11.