Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

Datum narození:
28. 4. 1967
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Vysoká škola:
UK, PVH (Ph.D.), 1993
UK, Archivnictví–historie (Mgr.), 1991
Biogram:
V letech 1995–1996 studovala na Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově (PVH).
V roce 1997 a 2001 absolvovala studijní pobyt v Maison des sciences de l´homme v Paříži (stipendium Mellon Foundation).
Je členkou řady vědeckých společností, odborných grémií a redakčních rad.
VR FF UK (od 2022), VR KTF UK (2018–2022), VR FF UHK (2006–2019), VR ÚKS AV ČR (členka od 2002 do začlenění ÚKS do FLÚ AV ČR).
OR FF UK (OR pro PVH, předsedkyně), OR pro Latinskou medievistiku a novolatinská studia (členka, předsedkyně 2011–2018), OR pro Církevní dějiny na KTF UK, OR pro PVH na FF JU a OR pro PVH na FF UHK.
Předsedkyně redakční rady AUC Philosophica et historica, členka ediční rady řady Medium (FF UK), od roku 2022 předsedkyně SAP.
Členka redakčních rad: StR, MHB, Porta Bohemica. Podbrdsko, RHS (předsedkyně), Miedzy Wisla a Pilica (vyd. Uniwerzytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polsko).
Kmenová členka Scriptoria: spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury, členka vědecké společnosti Comité international de paléographie latine (členka za ČR (1 ze 2 zástupců ČR), od 2012), členka ČAS, Komise pro vydávání středověkých historických pramenů při HiÚ AV ČR (členkou od 1994, předsedkyně od 2020), Komise pro soupis rukopisů (od 2012).
Garantka doktorského studia (studijní program PVH, Auxiliary Historical Sciences, studijní obor PVH).
Předsedkyně rady garantů doktorských studijních programů UK v oblasti historických věd.
Instituce:
UK, profesorka, docentka, 2003–dosud
UJEP, docentka, odborná asistentka, 1997–2003
HiÚ AV ČR, odborný pracovník, vědecký pracovník, 1993–1997
AHMP, archivář, 1991–1993
Státní knihovna ČSR, knihovník, 1985–1986
Odborné zaměření:
PVH (středověká paleografie, diplomatika). Edice historických pramenů. Dějiny PVH. Sociální a kulturní dějiny středověku (pozdní středověk, církev, města).
Publikace:
Lucie DOLEŽALOVÁ – Karel PACOVSKÝ (edd.), Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Okrouhlice 2021;
Frank T. COULSON – Robert G. BABCOCK (edd.), The Oxford Handbook of Latin Palaeography, Oxford 2020; 
Hana PÁTKOVÁ, Písmo v Čechách v období prvotisků, in: Kniha jako komunikační médium, Praha 2020, s. 54–62;
Hana PÁTKOVÁ, Written sources concerning debts and loan in late medieval Czech towns, in: Pavla Slavíčková (ed.), A history of the credit market in Central Europe, Abingdon – New York 2020, s. 89–100;
Benno WALDE – Karina WIENCH, Statuta pictorum IV, Petersberg 2018;
Hana PÁTKOVÁ, Les confréries, les métiers et le culte des saints dans la Boheme médiévale, in: Marie-Madeleine de Cevins – Olivier Marin (edd.), Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Age (XIe-debut du XVIe siecle), Turnhout 2017, s. 311–325;
Hana PÁTKOVÁ, Script in town books in late medieval Bohemia, Budapest 2017; 
Hana PÁTKOVÁ, Tisíc kilometrů v sedle, Dolní Břežany 2017;
Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ, Scriptores, Dolní Břežany 2017;
Tomáš KLÍR a kol., Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Praha – Ústí nad Labem – Dolní Břežany 2016;
Věra SMOLOVÁ a kol., Příbram (Dějiny českých, moravských a slezských měst), Praha 2016;
Hana PÁTKOVÁ, Schreiber und Scriptoria in den Klöstern er Franziskaner-Observanten in Böhmen am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts, in: Andreas Nievergelt – Rudolf Gamper – Marina Bernasconi Reusser – Birgit Ebersperger – Ernst Tremp (edd.), Scriptorium. Wesen. Funktion. Eigenheiten, München 2015, s. 409–417;
Hana PÁTKOVÁ (ed.), Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis 1310–1518, Praha 2011.