Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martin Štindl, Ph.D.

Datum narození:
11. 6. 1969
Místo narození:
Jičín
Hlavní pracoviště:
Moravský zemský archiv v Brně
Pracoviště:
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Vysoká škola:
MU, Postgraduální studium, 2002
MU, Historie–archivnictví, 1992
Biogram:
Od roku 1997 je členem redakční rady vlastivědné revue Západní Morava.
Od roku 1999 spolupracuje na projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica.
V letech 2010–2015 se zapojil do projektu Libri civitatis.
Od roku 2018 je členem Vědecké rady MZA.
Instituce:
MZA, odborný archivář, 1992–dosud
Odborné zaměření:
Vrchnostenská města jihozápadní Moravy v období raného novověku. Dějiny Židů a sociálně okrajových skupin obyvatel. Edice pramenů.
Publikace:
Martin ŠTINDL, Biřic, kat a ras ve vrchnostenských městech západní Moravy (Příspěvek k sociálnímu postavení tzv. snížených profesí v raném novověku), in: Západní Morava 23, 2019, s. 5–48;
Martin ŠTINDL a kol., Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století, Velké Meziříčí 2017;
Martin ŠTINDL, Meziříčský denopis z prusko-rakouské války (Rukopis Bartoloměje Vaumunda a jeho edice), in: Miroslav Svoboda (ed.), Rok 1866 na Moravě. XXXIII. Mikulovské sympozium, Brno 2017, s. 299–320;
Martin ŠTINDL, „Neznámý cyklus“ moravských měst z 80. let 17. století, in: DP 36, 2017 (2019), s. 277–297;
Martin ŠTINDL, Státu i obci na obtíž. Tuláci a úřední komunikace v počátcích postrkového systému, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 404–424;
Josef HÁJEK – Martin ŠTINDL – Jan ZDUBA, Po stopách bítešských popravišť, in: Západní Morava 19, 2015, s. 49–59;
Martin ŠTINDL, Generální vizitace 18. století jako deskripce dobového společenského okraje (Západomoravský profil tzv. vagabunda), in: DP 34, 2015, s. 59–91;
Martin ŠTINDL, Die rege Korrespondenz zwischen der Stadt Groß Bittesch und der Namiester Obrigkeit, in: Johanna Haugwitz-El Kalak (ed.), Die Herrschaft Namiest im Wandel der Zeit. Ein Spiegelbild europäischer Geschichte, Telč 2013, s. 59–69;
Martin ŠTINDL, Konversion von Juden und jüdische Gemeinden in Mähren (Gesellschaftliche Zusammenhänge des Problems in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts), in: Helmut Teufel – Pavel Kocman – Iveta Cermanová (edd.), Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848, Judaica Bohemiae XLVI Supplementum, Praha–Brno 2011, s. 133–143;
Martin ŠTINDL, Osudy jemnických Židů před rokem 1848, in: Jiří Tříska a kol., Dějiny Jemnice, Jemnice 2010, s. 437–470.