Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.

Datum narození:
22. 8. 1980
Místo narození:
Nové Město na Moravě
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UPa, Kulturní dějiny (Ph.D.), 2011
UPOL, Historie – Klasická filologie (Mgr.), 2005
Biogram:
Absolvovala studijní pobyty na Universita degli studi di Siena, Katholieke Universiteit Leuven a Universität Konstanz.
Instituce:
FF UPOL, KHI, odborná asistentka, 2021–dosud
FF UPa, ÚHV, odborná asistentka, 2011–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny středověku se specializací na dějiny náboženství, městské společnosti a gender history. 
Publikace:
Kateřina PTÁČKOVÁ, Císařský majestát a diplomatická dovednost Karla IV. tváří v tvář jeho italským poddaným: dvě korunovační cesty Karla IV. do Itálie, in: Antonín Lojek – Jan Kober a kol., Karel IV.: paměť, právo, reprezentace, Praha 2016, s. 30–53;
Kateřina PTÁČKOVÁ, Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení, Pardubice 2015;
Kateřina PTÁČKOVÁ, Ach, ta láska nebeská: příspěvek k fenoménu duchovního manželství v prostoru středověké mystiky, in: Paweł Kras – Martin Nodl (edd.), Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, Praha 2014, s. 249–258;
Kateřina PTÁČKOVÁ, Caterina da Siena e le sue guide spirituali: storia di una santità, Praha–Roma 2014;
Kateřina ČADKOVÁ, Kateřina Sienská a její úloha v politice duchovní péče v dominikánském řádu na přelomu 14. a 15. století, in: SMB 5, 2013, s. 231–244;
Kateřina ČADKOVÁ, Novella virgo. Le possibilità di interpretazione delle fonti riguardanti la codificazione del modello di santità applicato all'esempio di Santa Caterina da Seina, terziaria domenicana, in: Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012, s. 9–20;
Kateřina ČADKOVÁ, Slabost jedince či poslání?: teoretická a praktická recepce nemoci v prostoru laické religiozity vrcholného středověku, in: TH 11, 2012, s. 47–57;
Kateřina ČADKOVÁ, Exemplum virtuose vivendi: zamyšlení nad vzorem svatosti Kateřiny ze Sieny a nad jeho proměnami v běhu dějin, in: TH 8, 2011, s. 7–16;
Kateřina ČADKOVÁ, Ženská zbožnost 13. věku – stejné výzvy, různý prostor?: Srovnání prostředí Itálie a českých zemí, in: Petr Polehla – Jan Hojda (ed.), Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba, Ústí nad Orlicí 2010, s. 87–96.