Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Milada Sekyrková, CSc.

Datum narození:
5. 2. 1966
Místo narození:
Domažlice
Hlavní pracoviště:
Ústav dějin univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy
Vysoká škola:
FF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, PVH–archivnictví, 1988
Biogram:
V roce 1984 maturovala na Gymnáziu J. Š. Baara v Domažlicích.
V letech 1988–1991 interní aspirantura v oddělení Dějin přírodních věd a techniky dnešního HIÚ AV ČR (tehdy Ústav československých a světových dějin ČSAV).
V roce 1992 obhájila disertační práci a získala titul CSc.
V letech 2000–2020 externě spolupracovala s dnešní FHS UK.
V letech 2000–2004 působila ve Výzkumném centru pro dějiny vědy.
V letech 1993–2016 působila jako vědecká tajemnice SDVT a od 2017 místopředsedkyně SDVT.
V letech 2010–2014 Scientific Board of the European Society for the History of Science (ESHS).
Od roku 2017 Treasurer of the International Union of History and Philosophy of Science and Technology / Division of History of Science and Technology (IUHPST/DHST).
Od roku 2009 každoroční aktivní přednášková účast na konferencích a kongresech uvedených mezinárdních společností.
V Praze uspořádání tří velkých akcí z pozice Secretary General pro tyto instituce: 2015 inbetween konference, „Gendering Science. Women and Men Producing Knowledge“, pořádaná v Praze pro Commission on Women and Gender in Science, Technology and Medicine IUHPST/DHST, 2016 – 7th ESHS Conference, Prague 2016; 2021 (online) – 26th IUHPST/DHST Congress.
Instituce:
FF UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, odborný asistent, 2015–dosud
ÚDAUK, vědecký pracovník, 2010–dosud
Archiv NTM, archivářka, 2000–2010
Archiv ČVUT, archivářka, 1991–2000
Odborné zaměření:
Dějiny vzdělání. Novověká diplomatika. Edice novověkých písemností. České dějiny novověku. Historiografie.
Publikace:
Milada SEKYRKOVÁ, Jakob Eduard Wittak a jeho doba v univerzitní kanceláři, in: AUC–HUCP 62, 2022, s. 39–55; 
Milada SEKYRKOVÁ, Komunikace pražské univerzitní kanceláře s nadřízenými institucemi (po roce 1784), in: 72, 2022, s. 278–296; 
Milada SEKYRKOVÁ, Pražská univerzita – úvod, in: Adéla Jůnová Macková – Libor Jůn (edd.), Československo v Orientu. Orient v Československu 1918–1938, Praha 2022, s. 10–22;
Milada SEKYRKOVÁ, Státní archivní škola: causa Jaroslav Prokeš, in: PagH 29, 2021, s. 241–254;
Milada SEKYRKOVÁ, Svědomitá studentka a obětavá doktorka. Ida Irma Marcus roz. Winternitz, in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět: věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 323–329;
Petr SVOBODNÝ – Milada SEKYRKOVÁ, Konference Evropské společnosti pro dějiny vědy (ESHS), Londýn 2018 a Boloňa 2020, in: DVT 54, 2021, s. 124–127;
Ivana EBELOVÁ – Milada SEKYRKOVÁ, První absolventky – lékařky židovského původu z pražských univerzit a jejich kariérní možnosti mezi světovými válkami, in: AUC–HUCP 60, 2020, s. 23–35;
Jana RATAJOVÁ – Milada SEKYRKOVÁ – Lenka VAŠKOVÁ, Volby rektorů na pražských univerzitách a jejich proměny v letech 1848–1945, in: Martin Jemelka (ed.), Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–1945), Praha 2020, s. 97–117;
Milada SEKYRKOVÁ, Univerzita jako úřad? Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do roku 1850), Praha 2020; 
Milada SEKYRKOVÁ, „…mohl se stát jedním z největších historiků českého národa“ Otakar Odložilík (1899–1973), in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč (edd.), Osobnosti moravských dějin (2), Brno 2019, s. 455–467;
Milada SEKYRKOVÁ, Písemnosti o (univerzitních)studentech a pro studenty od josefinských reforem do 1950, in: Juraj Šedivý – Ján Valo (edd.), Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku I, Bratislava 2019, s. 204–213; 
Milada SEKYRKOVÁ, Příspěvek k tématu „prameny k majetkové držbě a obrazu krajiny v Čechách kolem roku 1945“, in: SAP 69, 2019, s. 189–202;
Milada SEKYRKOVÁ, Arcivévoda Ludvík Salvátor a pražská univerzita, in: Eva Gregorovičová (ed.), Ludvík Salvátor Toskánský, vědec a cestovatel, v roce 170. výročí narození, Praha 2018, s. 123–127;
Milada SEKYRKOVÁ, Císařský dekret z 6. srpna 1755, in: AUC–HUCP 58, 2018, s. 279–284; 
Milada SEKYRKOVÁ, Město a dívčí střední školství aneb kronika Minervy vypráví, in: Documenta pragensia XXXVII, historiografie s městem spojená, Praha 2018, s. 679–690; 
Milada SEKYRKOVÁ, Příklady ediční práce v mezinárodním kontextu, in: SAP 68, 2018, s. 326–339;
Milada SEKYRKOVÁ, Veränderungen in der Benutzung von Archivbeständen im Lichte der Qualifizierungsarbeiten der Studierenden des Archivwesens an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, 19902015, in: Jens Blecher – Sabine Happ – Juliane Mikoletzky (edd.), Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und Archivare Geschichte?, Leipzig 2018, s. 175–181;
Milada SEKYRKOVÁ, Die Thun´schen Reformen an der Prager Universität, in: Christof Aichner – Brigitte Mazohl (edd.), Die Thun-Hohenstein´schen Universitätsreformen 1849–1860. Konzeption–Umsetzung–Nachwirkunegen, Böhlau 2017, s. 179–197;
Milada SEKYRKOVÁ, Z výuky pomocným vědám historickým a archivnictví v Praze, in: Marie Bláhová – Mlada Holá – Klára Woitschová (edd.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2017, s. 16–30;
Milada SEKYRKOVÁ – Marek ĎURČANSKÝ, Dva dokumenty k počátkům přípravy oslav univerzitního jubilea 1948. Generační pokus o syntézu dějin pražského vysokého učení, in: AUC–HUCP 56, 2016, s. 183–195;
Milada SEKYRKOVÁ, Minerva 18901936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, Praha 2016;
Milada SEKYRKOVÁ, Technici pro císaře pána, nebo pro sebe? Pražské technické vysoké školy a první světová válka, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a světová válka, Praha 2016, s. 425–446; 
Milada SEKYRKOVÁ, Absolute loyalty or the calm before the storm? Some events at the Prague University in the first half of the 19th century (Absolutní loajalita nebo ticho před bouří? Z dění na pražské univerzitě v 1. polovině 19. století), in: DVT 48, 2015, s. 205–216; 
Marek ĎURČANSKÝ – Milada SEKYRKOVÁ, Univerzitní oslavy 1948 a Karel Kazbunda, in: Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně, Semily 2013, s. 73–83;
Milada SEKYRKOVÁ, Norma technického vzdělání v rakouské monarchii a její překračování: případ Karla Václava Zengera, in: Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha 2013, s. 53–62;
Milada SEKYRKOVÁ, School of Slavonic and East European Studies, London: T. G. Masaryk a jeho následovníci, in: Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček (edd.), T. G. Masaryk a Slované, Praha 2013, s. 117–131; 
Milada SEKYRKOVÁ, Čamara nebo frak?, in: Martina Halířová (ed.), Ve víru tance: sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15.–16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2012, s. 49–62;
Milada SEKYRKOVÁ, Studenti protestantského vyznání na české FF UK-F v Praze v období let 1882–1919, in: Miloš Havelka a kol., Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, Praha 2012, s. 285–309; 
Roman PRAHL – Milada SEKYRKOVÁ, Instituce umění v Praze a Mnichově / Kunstinstitutionen in Prag ung München, in: Taťána Petrasová – Roman Prahl (edd.), Mnichov–Praha: výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München–Prag: Kunst zwischen Tradition und Moderne, Praha 2012, s. 43–68;
Soňa ŠTRBÁŇOVÁ – Milada SEKYRKOVÁ, Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World, in: Centaurus 54, 2012, s. 103–104; 
Taťána PETRASOVÁ – Pavla MACHALÍKOVÁ (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 2012, s. 53–63;
Milada SEKYRKOVÁ, Archivní teorie a praxe: Jsou archiváři historici? Seminář archivářů vysokých škol a vědeckých institucí a konference ICA/SUV, in: 61, 2011, s. 177–180; 
Milada SEKYRKOVÁ, Rudolf Hotowetz, in: Antonie Doležalová a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha 2011, s. 143–157;
Milada SEKYRKOVÁ, Ze života pražských studentských spolků v minulosti, in: Forum 20, 2011, s. 18–21; 
Milada SEKYRKOVÁ, Daguerrotypie Chotkovy rodiny. Camera obscura, in: DaS 32, 2010, s. 50;
Milada SEKYRKOVÁ, K institucionalizaci dějin věd a techniky na mezinárodní úrovni a kongresy v Budapešti (2009) a Barceloně (2010), in: AUC–HUCP 50, 2010, s. 131–134; 
Milada SEKYRKOVÁ, K sebereflexi pracujících žen na přelomu 19. a 20. století, in: HDem 34, 2010, s. 30–44;
Milada SEKYRKOVÁ, Poválečné proměny přístupu ke svědectví naší průmyslové minulosti, Věda a technika v Československu v letech 1945–1960, in: Práce z dějin techniky a přírodních věd 24, Praha 2010, s. 81–88;
Milada SEKYRKOVÁ – Zdeněk VÁCHA (edd.), „Pěšák s noblesou. Pocta P.T. PhDru Janu Hozákovi“, Praha 2010;