Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

Datum narození:
10. 11. 1983
Místo narození:
Ostrava
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
Vysoká škola:
OU, Historie: hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2015
OU, Historie (Mgr.), 2008
Biogram:
V letech 2012–2018 byla členkou Kontrolního výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny.
Od roku 2012 členka Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.
Od roku 2020 členka výkonného výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.
Instituce:
OU, akademický pracovník, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny. Environmentální dějiny. Dějiny dopravy. Dějiny podnikání.
Publikace:
Michaela ZÁVODNÁ, Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945–1949), in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 11, 2020, s. 202–211;
Michaela ZÁVODNÁ, Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914, in: Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. Contribution from the XIth Congress of Czech Historians. 13.–15. September 2017 Olomouc, Ostrava–Brno 2018, s. 119–130;
Michaela ZÁVODNÁ, From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894–1924, in: Mesto a dejiny / The City and History 7, 2018, s. 18–39;
Michaela ZÁVODNÁ, Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850–1918, České Budějovice – Ostrava 2016;
Michaela ZÁVODNÁ, Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. stoletím, in: Jan Malura – Martin Tomášek (edd.), Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, Ostrava 2016, s. 263–277;
Michaela ZÁVODNÁ, Místní dráha Svinov-Klimovice (1896–1934). Historie jedné železniční „akciové společnosti“ s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 7, 2016, s. 167–183;
Michaela ZÁVODNÁ, Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914–1918), in: Agnieszka Teterycz-Puzio – Lech Kościelak – Ewa Łączyńska (edd.), Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, Słupsk 2016, s. 517–539;
Michaela ZÁVODNÁ, The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900–1901, in: Acta Polytechnica 52, 2012, s. 130–132;
Petr POPELKA – Michaela ZÁVODNÁ, Nacionální, politické a integrační aspekty městské dopravy v moravských městech do roku 1914, in: ČMM 131, 2012, s. 341–366;
Michaela ZÁVODNÁ, Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901–1938, in: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B 60, 2011, s. 255–274;
Michaela ZÁVODNÁ, Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce, in: HD 26, 2011, s. 153–172.