Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

Datum narození:
15. 4. 1988
Místo narození:
Nový Jičín
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
UPOL, Historie–filozofie, 2020
Biogram:
Během graduálního i postgraduálního studia absolvoval několik zahraničních stáží (Krakov, Vídeň, Groningen, Trevír, Wroclaw).
Už v průběhu doktorského studia působil jako lektor (později jako odborný asistent) na Historickému ústavu UHK.
V současnosti působí v HIÚ AV ČR na postdoktorském projektu věnovaném roli formy literárního dialogu v prostředí české reformace.
Zabývá se především intelektuálními a náboženskými dějinami české reformace.
Instituce:
HIÚ AV ČR, postdoktorand, 2021–2023
UHK, lektor / odborný asistent, 2020–2021
Odborné zaměření:
Intelektuální a náboženské dějiny českých zemí 15.–17. století. Dějiny mezináboženských vztahů. Metodologie intelektuální historie.
Publikace:
Jan ČERVENKA, Literární dialogy a tolerance v české reformaci, Olomouc 2022;
Jan ČERVENKA, Literary Reaction to Conversion. The case of Jiří Sovka of Chrudim, in: HOl 62, 2022;
Jan ČERVENKA, Religious Tolerance and Literary Dialogues in Bohemia 1436–1517, in: Kazimierz Bem – Maciej Ptaszynski (edd.), Searching for Compromise? Interreligious Dialogue, Agreements, and Tolerance in 16th–18th Century Eastern Europe, Leiden 2022, s. 169–196;
Jan ČERVENKA, One Church or Two Churches? Role of the Compacts in Reunification Efforts between Catholics and Utraquists before the Reformation, in: Anna Vind – Herman J. Selderhuis (edd.), Church’ at the Time of the Reformation. Invisible Community, Visible Parish, Confession, Building …?, Gottingen 2021, s. 413–429;
Jan ČERVENKA, Druhý život Jana Husa v historiografickém díle Jana Długosze, in: Eva Doležalová – Martin Holý – Veronika Knotková – Václav Ledvinka – Jaroslav Šebek (edd.), Hus–husitství–tradice–Praha: od reality k mýtu a zpátky, Praha 2020, s. 111–120;
Jan ČERVENKA, Utrakvismus jako překážka pro humanismus? Pokus o nový náhled na komplikovaný vztah (Was Utraquism an Obstacle for Humanism? A new view on difficult relationship), in: BOH 4, 2018, s. 5–27;
Jan ČERVENKA, Hranice mezi polemikou a dialogem na příkladu literárních sporů 15. století, in: Studia Comeniana et Historica 47, 2017, s. 181–197;
Jan ČERVENKA, Mikuláš Kusánský, Václav Budovec z Budova a islám. Otázka vlivu Kusánského polemiky s islámem v českém reformačním prostředí (Nicholas of Cusa, Václav Budovec of Budov and Islam. Question of Influence of Cusanus Polemic with Islam in Bohemian Reformation), in: FHB 32, 2017, s. 119–135;
Jan ČERVENKA, Nicholas of Cusa on Islam: Conflict or Continuation of Ideas in De Pace Fidei and Cribratio Alkorani, in: Studia Commeniana et Historica 22, 2016, s. 41–57;
Jan ČERVENKA, Mikuláš Kusánský a utrakvisté, in: Hana Ferencová – Veronika Chmelařová – Jitka Kohoutová – Radmila Prchal Pavlíčková a kol., Proměny konfesijní kultury: Metody–témata–otázky, Olomouc 2015, s. 169–183.