Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Datum narození:
4. 10. 1971
Místo narození:
Olomouc
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, Historie: české a slovenské dějiny (Ph.D.), 1999
UPOL, Historie–politologie (Mgr.), 1995
Biogram:
V roce 2006 se na UPOL habilitoval (doc.).
V roce 2014 byl na UHK jmenován profesorem v oboru České a československé dějiny.
Je autorem monografie „Ladislav Pohrobek (1440–1457). Uherský a český král“.
V knižních monografiích podrobně rozebral dějiny šlechtických rodů ze Sovince, z Holštejna a ze Švábenic.
Sepsal rozsáhlou knižní monografii o husitském vojevůdci Janovi Čapkovi ze Sán.
Je šéfredaktorem scopusového časopisu Kultúrne dejiny.
Instituce:
UPOL, profesor, 2014–dosud
Katolická univerzita v Ružomberku, profesor, 2014–dosud
Odborné zaměření:
Středověk. Dějiny šlechty. Regionální dějiny. Role osobností v dějinách.
Publikace:
David PAPAJÍK a kol., Dějiny Šternberka, Šternberk 2022;
David PAPAJÍK, K nezdařeným založením klášterů v českých zemí ve středověku na příkladu tržeckého kláštera, in: Kultúrne dejiny 12, 2021, s. 184–199;
David PAPAJÍK – Tomáš SOMER, Albert ze Šternberka. Arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV., Praha 2021;
David PAPAJÍK, Majetkové strategie šlechty v pozdním středověku na modelovém příkladu Haška z Valdštejna, in: HOl 59, 2020, s. 53–74;
David PAPAJÍK, Obraz církve v narativních pramenech z českých zemí ze 14. století, in: Historia Ecclesiastica 10, 2019, s. 24–39;
David PAPAJÍK, Obraz Uhrů a Uher v dílech církevních kronikářů z českých zemí ze 14. století, in: Konštantínove listy 12, 2019, s. 39–49; 
David PAPAJÍK, K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna, in: VLH 40, 2018, s. 39–59;
David PAPAJÍK, Obraz české a moravské šlechty v narativních pramenech z českých zemí ze 14.–15. století, in: Kultúrne dejiny 9, 2018, s. 202–220;
David PAPAJÍK, Politické, mocenské a hospodářské strategie šlechty v českých zemích ve 14.–15. století, in: HOl 55, 2018, s. 113–129;
David PAPAJÍK, Potraviny jako předmět zájmu lapků a zemských škůdců a jejich odraz v soudních záznamech v Čechách a na Moravě ve 14.–15. století, in: SHN 22, 2018, s. 302–316;
David PAPAJÍK, Ladislav Pohrobek (1440–1457). Uherský a český král, České Budějovice 2016;
David PAPAJÍK, V. László magyar és cseh király halálának oka, in: Történelmi Szemle 58, 2016, s. 115–126;
David PAPAJÍK, On the Education and Training of King Ladislaus the Posthumous, in: Kultúrne dejiny 6, 2015, s. 32–53;
David PAPAJÍK, The Development of Olomouc University from 1573 to the present, in: History of Universities 27, 2013, s. 144–166; 
David PAPAJÍK, Did Jan Čapek of Sány Betray the Hussites at the Battle of Lipany in the year 1434?, in: The Journal of Slavic Military Studies 25, 2012, s. 369–380; 
David PAPAJÍK, Osobnost císaře a krále Zikmunda Lucemburského z pohledu českých historiků, in: Z minulosti Spiša 20, 2012, s. 27–39; 
David PAPAJÍK, The past, present and future of regional history in the Czech Republic, in: The Local Historian 42, 2012, s. 69–72;
David PAPAJÍK, Udział wojsk husyckich pod dowództwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku, in: Prace Historyczne 139, 2012, s. 29–43;
David PAPAJÍK, Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století, České Budějovice 2011; 
David PAPAJÍK,The Research Library in Olomouc: Its Beginnings, Development, and Book Collections, in: Slavic & East European Information Resources 12, 2011, s. 145–155.