Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Datum narození:
12. 4. 1976
Místo narození:
Zábřeh
Hlavní pracoviště:
Univerzita obrany v Brně
Pracoviště:
Fakulta vojenského leadershipu, Katedra teorie vojenství
Vysoká škola:
FPF SLU, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 2001
Biogram:
V letech 2008–2009 byl zástupcem výkonného redaktora a v letech 2010–2021 výkonným redaktorem Slovanského přehledu.
V letech 2009–2010 externě přednášel na FHS UK.
Od roku 2010 externě přednáší na Historickém ústavu FF MU.
Je členem oborové rady doktorské studia oboru Historie na FPF SLU.
Člen redakčních rad časopisů Slezský sborník a Slovanský přehled.
Instituce:
Univerzita obrany v Brně, akademický pracovník, 2023–dosud
HiÚ AV ČR, vědecký pracovník, od roku 2017 vedoucí vědecký pracovník, 2006–2022
Obchodně-podnikatelská fakulta SLU, odborný asistent, 2004–2006
ÚSD AV ČR, odborný pracovník, 2003–2007
Odborné zaměření:
Dějiny Polska a česko/československo-polských vztahů ve 20. století. Dějiny migrací a národnostních menšin ve 20. století (zejména problematika polské menšiny na Těšínsku ve 20. století). Dějiny československého zahraničního odboje za druhé světové války.
Publikace:
Jiří FRIEDL, Domů, a za svobodou. Role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945–1948, Praha 2020;
Jiří FRIEDL – Tomasz JUREK – Miloš ŘEZNÍK – Martin WIHODA, Dějiny Polska, Praha 2017;
Jiří FRIEDL, Generál Karel Lukas. Životní příběh severomoravského rodáka, Štíty 2016;
Jiří FRIEDL, Zołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku, Gdańsk 2016;
Jiří FRIEDL, Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945, Praha 2015;
Jiří FRIEDL, Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949, Brno–Praha 2012;
Jiří FRIEDL (ed.), Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945–1949. Výběrová edice dokumentů, Praha – Český Těšín 2011;
Jiří FRIEDL, Na jednym froncie. Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939–1945, Gdaňsk–Warszawa 2011.