Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tamara Tomanová, Ph.D.

Datum narození:
24. 2. 1994
Místo narození:
Havířov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
OU, Didaktika dějepisu, 2022
OU, Kulturní dějiny, 2018
OU, Dějiny umění – historie, 2016
Biogram:
Doktorské studium absolvovala na FF OU, kde se také průběžně zapojovala do výzkumných aktivit a příležitostně přednášela.
Zabývá se dějinami každodennosti 19. a 20. století ve spojitosti s hledáním nových možností využívání nejen audiovizuálních médií ve výuce dějepisu.
V této souvislosti realizovala i několik dílčích výzkumů historického vědomí české studující mládeže.
Zaměřuje se na edukační potenciál historických filmů a seriálů, ale i klasických historických románů, a to ve vztahu k současné podobě výuky dějepisu na středních a základních školách.
Instituce:
UHK, odborná asistentka pro didaktiku dějepisu, 2022–dosud
Odborné zaměření:
Možnosti využití audiovizuálního materiálu ve výuce dějepisu. Dějiny každodennosti 19.–20. století. Historické vědomí a historická kultura. Gender studies.
Publikace:
Tamara TOMANOVÁ, Možnosti využití českých seriálů ve výuce dějin 19. století, in: Civilia – Odborná revue pro didaktiku společenských věd 11, 2020, s. 22–46;
Tamara TOMANOVÁ, Reflexe významných rodinných událostí za první republiky v české kinematografii, in: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 34, 2020, s. 126–138;
Tamara TOMANOVÁ, The Analysis and The Didactic Using of the Pictures of Holocaust in the Czech Movies with regard to Polish history, in: Violetta Julkowska (ed.), At the Source of Dailiness. Interpreting the Traces of History of Everyday Life, Poznań 2020, s. 273–292.