Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Vojtěch Večeře

Datum narození:
27. 11. 1990
Místo narození:
Litomyšl
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie – České dějiny v evropském kontextu, 2017
FF UK, Historie (Bc.), 2014
Biogram:
Vystudoval Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli. 
Od roku 2017 studuje doktorské studium v oboru latinská medievistika a novolatinská studia na FF UK v Praze.
V roce 2014 spolupracoval na tvorbě libreta a katalogu výstavy „Josef Matička – Dar Litomyšli“ (Městská galerie Litomyšl).
V roce 2015 pracoval na digitalizaci edic středověkých pramenů pro veřejnou databázi „Czech medieval sources on-line“ (MÚA AV ČR).
V roce 2015 pracoval na odborném ohledání nově nalezeného dvoufolia pozdně gotického graduálu ze sbírek Městské galerie Litomyšl, mediální prezentace a tvorba průvodního textu výstavy „Nově objevený graduál“ (Městská galerie Litomyšl).
V roce 2016 působil jako výstavní komisař výstavy „Sedm věží: Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“ (FLU AV ČR).
Tvorba scénáře a produkce dvoudílného dokumentárního filmu o Václavovi IV.: „Václav IV.: Útěk do křivoklátských lesů“, „Václav IV.: Druhá tvář českého krále“, (2016, NPÚ – Územní památková správa v Praze).
Instituce:
HIÚ AV ČR, doktorand, 2017–dosud
Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno, kurátor historických sbírek, 2017–2018
FLU AV ČR, CMS, digitalizace edic středověkých pramenů pro veřejnou databázi Czech medieval sources on-line, 2016–2017
Odborné zaměření:
Církevní dějiny vrcholného a pozdního středověku. Kázání vrcholného a pozdního středověku. Teorie sociální komunikace. Vrcholně a pozdně středověká diplomatika. Ediční zpracování středověkých kazatelských rukopisů a středověkých listin.
Publikace:
Vojtěch VEČEŘE – Tomáš STERNECK, Ohlédnutí za sto lety ediční činnosti Historického ústavu na poli zpřístupňování pramenů ke středověkým a raně novověkým dějinám, in: 71, 2021, s. 117–157;
Lenka BLECHOVÁ – Petr SEDLÁČEK – Vojtěch VEČEŘE (edd.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.). Tomus IX: Fontes archivi publici Zámrsk et archivi parochialis Glacensis, Praha 2020;
Vojtěch VEČEŘE, Oslava Karla IV. v pohřebních kázáních Jindřicha z Vildštejna jako příklad morálně exhortativního dosahu funerální homiletiky, in: MHB 22, 2019, s. 73–95;
Vojtěch VEČEŘE, Kazatel a biskup Jindřich z Vildštejna († 1409). Životní osudy muže, který promlouval na pohřbu Karla IV., in: TH 22, 2018, s. 9–31;
Vojtěch VEČEŘE, Kázání Jindřicha z Vildštejna při pohřbu Karla IV., in: Martin Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016), Praha 2018, s. 187–205;
Vojtěch VEČEŘE, Litomyšlské biskupství po roce 1421, in: SMB 10, 2018, s. 7–50;
Vojtěch VEČEŘE, Jindřich z Vildštejna: Sermo de cena et passione Christi (Kázání o večeři a utrpení Kristově), in: Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor (edd.), Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha 2017, s. 107–121;
Vojtěch VEČEŘE, „...jistý kněz, zvaný Učen“. Komunikační role významových jmen ve středověkých legendách na příkladu budečského kněze Učena – interpretační sonda, in: Posel z Budče. Sborník Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně 34, 2017, s. 1–5;
Vojtěch VEČEŘE, Klášter, nebo hrad? Rezidence litomyšlských biskupů v letech 1344–1421, její hypotetická rekonstrukce a klasifikace, in: CB 17, 2017, s. 135–153;
Vojtěch VEČEŘE, Zachariáš z Hradce a jeho posmrtný obraz v pohřební řeči Zikmunda Domináčka z Písnice, in: JSH 86, 2017, s. 60–112;
Vojtěch VEČEŘE, Působení premonstrátů v Litomyšli v době biskupství (1344–1421), in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd 15, 2014, s. 9–26.