Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.

Datum narození:
27. 3. 1978
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
MU, Historie – české dějiny (Ph.D.), 2009
MU, Historie–Archivnictví (Mgr.), 2001
Biogram:
Instituce:
FF OU, KHI, odborný asistent, 2019–dosud
FF OU, KHI, vědecký pracovník, 2015–2019
FF MU, HIÚ, odborný asistent, 2012–2015
FF MU, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra, 2005–2011
Odborné zaměření:
Církevní, hospodářské a sociální dějiny raného novověku. Dějiny církevní správy. Sociální dějiny kléru.
Publikace:
Pavel PUMPR, Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741–1783, Brno 2020;
Pavel PUMPR, Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století, in: ČMM 138, 2019, s. 279–314;
Svatava URBANOVÁ – Lumír DOKOUPIL – Jakub IVÁNEK – Pavel PUMPR (edd.), Valašsko – historie a kultura II. Obživa, Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm 2019;
Pavel PUMPR, Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století, in: FHB 33, 2018, s. 461–498;
Pavel PUMPR, Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století, in: HOP 9, 2017, s. 223–233;
Pavel PUMPR, Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století, in: ČMM 135, 2016, s. 283–314;
Pavel PUMPR, K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (15811808), in: ČMM 134, 2015, s. 397–434;
Pavel PUMPR, Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, in: VLH 32, 2014, s. 169–181;
Pavel PUMPR, Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746, in: FHB 29, 2014, s. 63–100;
Pavel PUMPR, Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou: příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi, in: ČMM 131, 2012, s. 311–340;
Pavel PUMPR, Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, Brno 2010.