Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

Datum narození:
4. 5. 1979
Místo narození:
Zábřeh
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
OU, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2006
OU, Hospodářské a sociální dějiny (PhDr.), 2004
Biogram:
V roce 2014 se na OU habilitoval (doc.) v oboru České a československé dějiny.
Od roku 2008 působil jako vědecký pracovník Centra hospodářských a sociálních dějin OU.
Členství v redakčních radách: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy; Acta historica Neosoliensia; Časopis Slezského zemského muzea, série B; Zborník Slovenského banského múzea; Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.
Členství v odborných organizacích: Slovenské bánské muzeum, Banská Štiavnica (člen vědecké rady); Matice moravská (řádný člen); Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (řádný člen).
Instituce:
FF OU, docent, 2014–dosud
FF OU, vedoucí katedry historie, 2013–dosud
FF OU, odborný asistent, 2006–2013
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny 18.–20. století. Dějiny podnikatelstva a podnikání. Environmentální dějiny. Městská a venkovská společnost v dlouhém 19. století.
Publikace:
Pavel CIBULKA – Pavel KLADIWA – Andrea POKLUDOVÁ – Petr POPELKA – Milan ŘEPA, Čas změny. Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku, Praha 2021;
Petr POPELKA – Lumír DOKOUPIL, Vzpomínky Arnošta Klímy na studijní pobyt v Anglii v roce 1967, in: ČMM 140, 2021, s. 371–387;
Petr POPELKA, Revolution in the Town Halls: The Formation of Czechoslovakia, the Battle for the Town Halls and Power Transition in the Municipal Authorities of Moravian Towns after 1918, in: The City and History 10, 2021, s. 55–85;
Aleš ZÁŘICKÝ a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, Ostrava 2020;
Petr POPELKA – Ewald HIEBL – Judit PÁL – Lukáš FASORA (edd.), Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Erfahrungen und methodisch-theoretische Inspirationen, Wien 2019;
Petr POPELKA, Proces české národní aktivizace na severozápadní Moravě do první světové války, in: HOl 57, 2019, s. 103–135;
Petr POPELKA, Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století, in: MD 27, 2019, s. 1–29;
Petr POPELKA – Lumír DOKOUPIL, Antologie k vývoji českého historického myšlení od vystoupení Gollovy školy do roku 1948, Ostrava 2018;
Petr POPELKA, Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska, in: ČMM 137, 2018, s. 87–111;
Petr POPELKA, Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů, in: Milan Hlavačka – Pavel Bek a kol., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018, s. 213–224;
Petr POPELKA – Eduard Kubů – Barbora ŠTOLLEOVÁ, Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci, in: ČČH 115, 2017, s. 731–755;
Petr POPELKA – Lukáš FASORA – Ewald HIEBL (edd.), Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts. Methodisch-theoretische Reflexionen, Wien 2017;
Monika MULKOVÁ – Renata POPELKOVÁ – Petr POPELKA, Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region, in: Tomáš Pánek – Jan Hradecký, Landscapes and Landforms of the Czech Republic, Berlin 2016, s. 319–332;
Pavel KLADIWA – Petr KADLEC – Dan GAWRECKI – Andrea POKLUDOVÁ – Petr POPELKA, Národnostní statistika v českých zemích 18801930: Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. Díl I., II. Praha 2016;
Petr POPELKA, Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus, in: Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich 30, 2016, s. 171–190;
Petr POPELKA – Pavel KLADIWA, Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880–1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti, in: HOl 51, 2016, s. 113–143;
Petr POPELKA, Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 19001930, in: ČMM 135, 2016, s. 41–67;
Petr POPELKA, Business Strategies and Adaptation Mechanisms in Family Businesses during the Era of the Industrial Revolution, in: Hungarian Historical Review 4, 2015, s. 805–833;
Petr POPELKA, Hospodářská krize 70. let 19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století, Praha–Ostrava 2015, s. 159–167;
Petr POPELKA, Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 17421914, in: Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 70, 2015, s. 23–37;
Petr POPELKA, The Transport Revolution and Austrian Silesia 1742–1914, in: Aleš Zářický – Michaela Závodná (edd.), Creating an Interdisciplinary Paradigm Using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). Contributions for the XVII th World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015, Ostrava 2015, s. 79–95;
Petr POPELKA, Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice), in: Slezský sborník 111, 2013, s. 211–236;
Petr POPELKA, Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století), in: ČMM 132, 2013, s. 445–476;
Petr POPELKA, Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 68, 2013, s. 53–69;
Petr POPELKA – Renata POPELKOVÁ – Monika MULKOVÁ, Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století, in: HG 39, 2013, s. 49–84;
Petr POPELKA, Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války, Ostrava 2013.