Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.

Datum narození:
10. 11. 1950
Místo narození:
Vysoké Mýto
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Učitelství: dějepis – český jazyk, 1974
Biogram:
FF UK Praha: PhDr. (1975), ÚČsSD ČSAV: CSc. (1980).
V roce 1990 se habilitoval v oboru Československé dějiny.
V roce 2000 se habilitoval v oboru České dějiny.
V roce 2017 byl jmenován profesorem českých dějin.
Člen Vědecké rady PdF UHK (2002–2008), Vědecké rady PdF UJEP (2003–2004), Vědecké rady FHS UHK (2005–2008), Vědecké rady FF UHK (od 2008) a předseda Oborové rady doktorského studia Českých a čs. dějiny (od 2006).
Člen redakční rady VLH (od 1996–2022), člen redakční rady Kladského sborníku (1996–2006), člen redakční rady Historia Aperta.
Zakládající člen Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (2006 Polsko, od 2015 člen výboru).
Byla mu udělena Čestná cena Felczaka a Wereszyckeho (Jagellonská univerzita, Polsko) a Vyznamenání Bene merito (2019, Polsko).
Člen širšího předsednictva Rady vysokých škol (1996–1999).
Instituce:
UHK, docent, od 2017 profesor, 2000–dosud
VŠP v Hradci Králové, docent, 1994–2000
Institut pro strategická studia MO ČSFR / MO ČR, vědecko-výzkumný pracovník, 1991–1993
HiÚ AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, 1990–1991
ÚČsSD ČSAV, aspirant, vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, 1974–1989
Odborné zaměření:
Poválečné dějiny Československa (60. léta a období reformy 1968–1969, činnost tehdejších vrcholných státních orgánů). Regionální dějiny východních Čech a Kladska. Územní výboj českého státu a střední Evropy. Sociální dějiny (šlechta pozdního středověku a novověku). Šlechtická heraldika.
Publikace:
Ondřej FELCMAN, Historické a soudobé vymezení území východních Čech, in: Ivo Hlobil – Milan Dospěl (edd.), Uprostřed Koruny české. Kolektivní monografie NAKI II, Prostějov 2020, s. 13–24;
Ondřej FELCMAN, Československá reforma; Sovětská vojska v Československu, in: Jiří Kocian (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989, sv. 1, Praha 2019, s. 54–63, 212–216;
Ondřej FELCMAN, Královské postavení Jiřího z Poděbrad a jeho genealogické a heraldické důsledky, in: Václav Liška (ed.), Jiří z Poděbrad z Kunštátu a na Poděbradech 1420, Zlín 2019, s. 33–52;
Ondřej FELCMAN, Období od srpna 1968 do dubna 1969; Oběť Jana Palacha (a dalších); Hokejový týden, in: Jiří Kocian (ed.), Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989, sv. 3, Praha 2019, s. 328–333, 334–335, 336;
Ondřej FELCMAN – Tomáš HRADECKÝ, Parlament a parlamentarismus v budování a proměnách československé státnosti, in: HSO 23, 2019, s. 32–71;
Ondřej FELCMAN, Nová produkce ke kladským dějinám s důrazem na středověk a raný novověk (včetně poděbradské tematiky), in: Bogusław Czechowicz (ed.), Projektowanie historii. Projektování dějin. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności / Historiografie Kladska od středověku do současnosti, Kladsko 2018, s. 79–91;
Ondřej FELCMAN, Vztahy Broumovska a Kladska, in: Královéhradecko 9, 2017, s. 75–88;
Ondřej FELCMAN, Národní shromáždění a jeho oddíl v odstoupení prezidenta za Pražského jara, in: Antoni Barciak (ed.), Systemy reprezentacji w Europie środkowej w rozwoju historycznym, Katowice–Zabrze 2016, s. 296–301;
Ondřej FELCMAN, Československý parlament na prahu pražského jara, Praha 2015;
Ondřej FELCMAN – Ondřej ŠINDELÁŘ, Proměny východočeské komunistické politické elity v šedesátých letech – skupina představitelů KNV, in: VLH 30, 2013, s. 37–73;
Ondřej FELCMAN, Velké pozemkové majetky ve východních Čechách a jejich aristokratičtí majitelé v letech 1436–1634, in: Zdeněk Beran a kol., Východočeská šlechta a její sídla a teritoria, Praha 2013, s. 20–39, 166–170;
Ondřej FELCMAN, Generál Ludvík Svoboda – prezident republiky v měsících Pražského jara (březen–srpen 1968), in: Náchodsko od minulosti k dnešku 7, 2012, s. 85–91;
Ondřej FELCMAN – Ryszard GLADKIEWICZ a kol., Kladsko. Historie regionu, Hradec Králové – Wroclaw – Praha – Klodzko 2012;
Ondřej FELCMAN a kol., Území východních Čech od středověku po raný novověk, Praha 2011;
Ondřej FELCMAN, Územní a dynastická expanze Poděbradů ve Slezsku v letech 1454–1495, in: Robert Novotný – Pavel Šámal a kol., Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy, Praha–Litomyšl 2011, s. 169–182;
Ondřej FELCMAN, Čtvrcené štíty v českomoravské šlechtické heraldice středověku, in: A. Odrzywolska-Kidawa (ed.), Clio viae et invinia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, Warszawa 2010, s. 775–784;
Ondřej FELCMAN – Jitka VONDROVÁ (edd.), Vláda a prezident. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970, 8. díl, 2. svazek: Normalizace (září 1968 – říjen 1969), Praha–Brno 2010;
Ondřej FELCMAN, Minsterberk a ministerberská knížata v českých dějinách, in: Bogusław Czechowicz (ed.), Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, Wrocław 2010, s. 5–21.