Lexikon historiků a historiček 2022

doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

Datum narození:
23. 7. 1981
Místo narození:
Sušice
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Právnická fakulta (PRF MU)
Vysoká škola:
PrF MU, Teoretické právní vědy, 2009
PrF MU, Právo a právní věda (rigorózní řízení), 2008
FF MU, Germanistika, historie, 2007
Technische Universität Dresden (SRN), Juristische Fakultät, LL.M. - Aufbaustudiengang „Gemeinsamer Rechtsraum Europa - die europäische Integration und Mittel,- Ost- und Südosteuropa“, 2006
PrF MU, Právo a právní věda, 2005
Biogram:
V duben 2017 byl jmenován docentem pro obor Dějiny státu a práva (habilitační práce s názvem „Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)“).
Je editorem Encyklopedie českých právních dějin.
Absolvoval řadu zahraničních pobytů na univerzitách: Konstanz, Frankfurt, Passau, Regensburg, Münster, Wien, Moskva, Wroclaw, Poznaň, Pécs.
Působí rovněž jako soudní tlumočník německého jazyka.
Je zakladatelem Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. 
Je členem Komory soudních tlumočníků, Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V. a Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für vergleichende Rechtsgeschichte.
Instituce:
PrF MU, docent a vedoucí Katedry dějin státu a práva, 2019–dosud
PrF MU, docent, 2017–dosud
PrF MU, odborný asistent, 2010–2017
Odborné zaměření:
Vývoj práva a státního zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Německé a rakouské právní dějiny s důrazem na období národního socialismu. Dějiny Němců v českých zemích. Pozitivní právo a právní komparatistika se zaměřením na německy mluvící země.  
Publikace:
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN (edd.), Encyklopedie českých právních dějin, 22 svazků, Plzeň 2015–2022;
Jaromír TAUCHEN, Tschechoslowakei/Tschechien, in: Peter Collin (ed.), Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa. Band 4. Konfliktlösung im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 2021. s. 417–434;
Jaromír TAUCHEN, Soudní tlumočníci v proměnách věků – právněhistorické ohlédnutí za právní úpravou soudního tlumočení v českých zemích, in: Časopis pro právní vědu a praxi 29, 2021, s. 521–550;
Jaromír TAUCHEN, Das Protektorat Böhmen und Mähren und seine Rechtsordnung (1939–1945), in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 10, 2020, s. 260–268;
Jaromír TAUCHEN, Rechtshistorische Forschung in der Tschechischen Republik (2004–2019), in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 42, 2020, s. 265–291;
Jaromír TAUCHEN – Josef BEŇA – Karel SCHELLE a kol., Ústava a ústavní systém meziválečného Československa, Ostrava 2020;
Ladislav VOJÁČEK – Jaromír TAUCHEN – Karel SCHELLE, Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl, 1919–1989, Brno 2019;
Jaromír TAUCHEN, Recht und Sprache. Zur Anwendung des "Sprachenrechts" der deutschen Volksgruppe in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 41, 2019, s. 215–233;
Jaromír TAUCHEN, Ermächtigungsgesetzgebung in der Tschechoslowakei, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 8, 2018, s. 428–440;
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN – Karolína ADAMOVÁ – Antonín LOJEK, Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo, Praha 2017;
Jaromír TAUCHEN, Organizace a činnost úřadů práce v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945), in: PHS 46, 2016, s. 91–109;
Jaromír TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2016;
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN – Karolína ADAMOVÁ – Antonín LOJEK, Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát, Praha 2015;
Jaromír TAUCHEN, Národní soud (1939–1942), in: PHS 44, 2014, s. 134–152;
Jaromír TAUCHEN, Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava, in: PHS 44, 2014, s. 116–127;
Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN, Vývoj konstitucionalismu v českých zemích, Praha 2013;
Ladislav VOJÁČEK – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Vývoj soukromého práva na území českých zemí, Brno 2012;
Ladislav VOJÁČEK – Karel SCHELLE – Jaromír TAUCHEN a kol., Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts, Brno 2011;
Ladislav VOJÁČEK – Jaromír TAUCHEN – Karel SCHELLE – Naďa ŠTACHOVÁ, Nástin právních dějin, Brno 2011.