Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Vlastimil Málek

Datum narození:
26. 10. 1976
Místo narození:
Chlumec nad Cidlinou
Hlavní pracoviště:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Vysoká škola:
SLU, Historické vědy: Historie (PhDr.), 2015
UJEP, Historické vědy: Kulturně historická regionalistika – stavební historie (Mgr.), 2002
UJEP, Historické vědy: Kulturně historická regionalistika (Bc.), 2000
Biogram:
Historik a ředitel regionálního muzea.
Autor muzejních výstav a expozic.
Redaktor vlastivědného sborníku Krkonoše–Podkrkonoší (od 2008) a Kladského sborníku (od 2011).
Člen redakční rady vlastivědného sborníku Rodným krajem (od 2011).
V letech 1998–2002 provozovatel Vydavatelství a nakladatelství Monographia Press.
Organizátor přeshraniční česko-polské vědecké spolupráce (např. mezinárodní projekt Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis, 2009–2010).
Člen Kladské komise historiků, Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, Vlastivědné společnosti Krkonoš a Podkrkonoší a Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.
Instituce:
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, historik, ředitel (od roku 2009), 2007–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny českých zemí. Dějiny Kladska. Dějiny východních Čech. Historiografie. Muzeologie. Toponomastika. Historická fotografie. Stavební historie.
Publikace:
Roman REIL – Václav HORÁK – František IŠA – Vlastimil MÁLEK et al., Žacléř. Kapitoly z dějin města na úpatí Rýchor, Žacléř 2022;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Horní Staré Město na historických fotografiích, Trutnov 2022;
Vlastimil MÁLEK, Zánik zámku v Syrovátce na Královéhradecku, in: Královéhradecko 13, 2022, s. 117–123;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích od poslední třetiny 19. století do roku 1945, Trutnov 2020;
Vlastimil MÁLEK, Prací k socialismu: Krkonošská výstava Trutnov 1949, in: Krkonoše–Podkrkonoší 24, 2020, s. 115–175;
Roman REIL – Jiří LOUDA – Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA – Aleš SUK, Dolní Branná. Procházka dějinami obce v údolí Sovinky, Dolní Branná 2019;
Vlastimil MÁLEK, Vybraná glacensia ze sbírky trutnovského muzea, in: Kladský sborník 12, 2019, s. 263–274;
Michal BABÍK – Gabriela BROKEŠOVÁ –Vlastimil MÁLEK et al., Poklady sbírek Královéhradeckého kraje, Jičín 2018;
Vlastimil MÁLEK, Čáp jako heraldická figura a příspěvek k historickému výskytu čápů v severovýchodních Čechách, in: Stopami dějin Náchodska 16, 2018, s. 175–190;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Trutnov a jeho místní části na historických fotografiích 1861–1945, Trutnov 2018;
Vlastimil MÁLEK, Kuklínky: pardubická část Dobřenic, in: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 9, 2017, s. 255–267;
Vlastimil MÁLEK, Literární pozůstalost dr. Josefa Mühlbergera ve sbírce trutnovského muzea, in: Josef Mühlberger. Významný trutnovský rodák. Sborník z konference Josef Mühlberger a jeho koncept česko-německého smíření, Horní Maršov – Trutnov 2017, s. 92–99;
Vlastimil MÁLEK, Poslední Dobřenský na Dobřenicích, in: AHUSO 10, 2017, s. 69–87;
Vlastimil MÁLEK, Regionální historiograf P. Eduard Pelhřimovský z Greifenfelsu (1829–1889) a jeho „Paměti kaple sv. Michaela arch. na hřbitově Úpickým“ (1862), in: Krkonoše–Podkrkonoší 22, 2016, s. 219–235;
Vlastimil MÁLEK, Trutnovské muzeum jako vydavatel regionálních vlastivědných periodik v kontextu svého historického vývoje (1890–2015), in: Krkonoše–Podkrkonoší 22, 2016, s. 237–291;
Vlastimil MÁLEK, Zdeněk Vašíček ředitelem trutnovského muzea. Příspěvek k životopisu 1959–1970, in: Jan Brabec – Jan Horský (edd.), „Z přirozené potřeby kritického ducha.“ Reflexe života a díla Zdeňka Vašíčka, Praha 2016, s. 231–244;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Stavební památky Trutnovska, Trutnov 2015;
Vlastimil MÁLEK, Svatoklimentská patrocinia v královéhradecké diecézi a otázka jejich vztahu k ustanovení sv. Klimenta patronem diecéze, in: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 371–384;
Vlastimil MÁLEK, Židovské obyvatelstvo Žacléřska od nejstarších písemných zpráv do druhé světové války, in: Židé v Čechách 5, 2015, s. 151–178;
Vlastimil MÁLEK – Ondřej VAŠATA, Charles Mayer. Život a dílo zapomenutého trutnovského malíře, Trutnov 2013;
Vlastimil MÁLEK – Rudolf KHOL, Lovecký letohrádek v Rohoznici – opomíjená zámecká stavba Pardubicka, in: Ad honorem. sborník vydaný při příležitosti sedmdesátých narozenin PhDr. Jiřího Němečka Společností ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové 2013, s. 115–134;
Vlastimil MÁLEK, Židé pod Vraními horami (dvě kapitoly z regionálních dějin 20. století), in: Židé v Čechách 4, 2013, s. 71–90;
Vlastimil MÁLEK, Historie vydávání regionálních vlastivědných periodik v Trutnově a vlastivědný sborník Krkonoše–Podkrkonoší, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii, Benešov–Vlašim 2012, s. 211–223;
Vlastimil MÁLEK, Návštěva rakouského císaře Františka Josefa I. v Trutnově dne 2. listopadu 1866, její souvislosti a domácí i zahraniční ohlas, in: Krkonoše–Podkrkonoší 20, 2012, s. 293–307;
Vlastimil MÁLEK, Statek a ves Kratonohy ve světle nejstarších písemných zpráv (od počátku 14. do konce 15. století), in: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 8, 2011, s. 45–63;
Vlastimil MÁLEK, Zakládání cukrovarů v Čechách po roce 1848 a problémy, s nimiž se musely závody vyrovnávat v padesátých letech 19. století, in: Prameny a studie 47, 2011, s. 427–446;
Vlastimil MÁLEK, České cukrovary v 50. letech 19. století, in: Listy cukrovarnické a řepařské 126, 2010, s. 280–283;
Vlastimil MÁLEK, Strategický význam Libavského sedla pro vojenská tažení (Historický přehled vojenského využití Libavského sedla od 12. do 20. století), in: Vladimír Wolf – Vlastimil Málek (edd.), Pod Libavským sedlem – sborník / Pod Przełęczą Lubawską – księga zbiorowa, Trutnov 2010, s. 21–33.