Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Markéta Pánková

Datum narození:
18. 9. 1954
Místo narození:
Uherské Hradiště
Hlavní pracoviště:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Vysoká škola:
FF MU, Historie a sociologie, 1978
Biogram:
Maturovala na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě (1973), studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1981 získala doktorát filozofie.
Po ukončení studia působila v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě jako vedoucí historicko-komeniologického oddělení a zástupkyně ředitele. 
Od roku 1993 do roku 2005 pracovala na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (odbor Mezinárodní spolupráce) a na Ministerstvu vnitra (vedoucí oddělení styků s EU).
Byla delegátkou České republiky v Radě Evropy, OECD a členkou výboru pro integraci do EU.
V letech 1999–2005 předsedala nevládní organizaci Unie Comenius.
Od roku 2005 je ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. 
V letech 2008–2009 koordinovala vytvoření stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě a uspořádala katalogy k expozici v české a anglické verzi.
Je autorkou nebo spoluautorkou řady výstav s komeniologickou tematikou (např. cizojazyčná výstava J. A. Comenius. Vzdělávání pro všechny či populární výstava Komenský v komiksu), aktivně spolupracuje s muzei, školami a univerzitami v České republice a zahraničí. 
Na základě politického rozhodnutí vlády České republiky koordinovala v letech 2010–2016 vznik nové expozice Průsečík tragických osudů 1940–1950. Střední Evropa v Památníku Hodonín u Kunštátu (nynější název Památník holocaustu Romů a Sintů na Moravě, který převzalo v roce 2017 Muzeum romské kultury) a stavbu jeho tří budov (budovu dozorců, vězeňský barák a Infocentrum). 
V lednu 2020 navrhla a realizovala pamětní desku na zdi rozsáhlého komplexu věznice ve Vratislavi (Breslau) na počest asi 1000 zavražděným bojovníkům za svobodu (z let 1939–1945).
Od roku 2021 se stala zástupkyní předsedkyně Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. 
V letech 2019–2022 koordinovala Národní oslavy J. A. Komenského 2020–2022 (350. výročí úmrtí J. A. Komenského a 430. výročí narození J. A. Komenského). 
Je autorkou či spoluautorkou řady publikací a článků z oboru dějin školství, učitelstva, vzdělanosti a komeniologie.
Realizovala řadu akreditovaných odborných akcí a mezinárodních konferencí z dějin školství, komeniologie a nejnovějších dějin.
Je členkou vědecké organizace Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku.
Působí jako výkonná ředitelka Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové, je zástupkyní vedoucího redaktora mezinárodního časopisu Historia scholastica, členkou mezinárodní redakční rady Croatian Education Sciences, členkou edičního týmu pro přípravu Encyclopaedia Comeniana, členkou Sdružení historiků České republiky a členkou vědecké rady Centra pro dějiny vzdělanosti Historického ústavu Akademie věd ČR.
Jako členka Emisní komise při Ministerstvu průmyslu a obchodu navrhla a připravila podklady k vydání několika známek České pošty, které připomínají dílo Komenského a významné události českých dějin (Rožmberkové, Opera didactica omnia, Svět v obrazech / Orbis pictus aj.).
Za její působnosti v pozici ředitelky NPMK obdržela instituce v roce 2019 vzácnou medaili J. A. Komenského (Presidential Comenius Medal) od Moravian University v Bethlehemu. 
Za svou činnost byla vyznamenána několika medailemi J. A. Komenského.
V říjnu 2018 obdržela cenu Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury v českých zemích a v zahraničí.
V květnu 2019 obdržela medaili ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala Za zásluhy a rozvoj kvality vzdělávání.
V roce 2019 převzala čestné vyznamenání Bene Merito udělované ministrem zahraničních věcí Polské republiky za zásluhy o propagaci Polska v zahraničí. 
Instituce:
NPMK, Ředitelka, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Historička a socioložka komeniologického zaměření. Dílo J. A. Komenského. Novodobé dějiny. Dějin pedagogiky.
Publikace:
Markéta PÁNKOVÁ, John Amos Comenius at a Glance. Small encyklopedia of the Czech genius of the centuries, Praha 2022;
Markéta PÁNKOVÁ, Dějiny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského – součást české kultury vzdělávání, Praha 2021;
Markéta PÁNKOVÁ, John Amos Comenius and the Contemporary World: Recalling the Legacy of the Founder of Modern Pedagogy, in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 8, 2021, s. 111–147;
Markéta PÁNKOVÁ, Gerta Figulusová – „dcera českého národa“ z rodu Komenského: životní příběh pohledem komeniologie, in: HSchol 6, 2020, s. 102–117;
Markéta PÁNKOVÁ, Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého génia staletí, Praha 2020;
Markéta PÁNKOVÁ, The Descendant of J. A. Comenius (The Correspondence of Greta Figulus), in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 7, 2020, s. 297–316;
Tomáš KASPER – Dana KASPEROVÁ – Markéta PÁNKOVÁ (edd.), „Národní“ školství za první československé republiky, Praha 2018; 
Markéta PÁNKOVÁ, Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016), Praha 2017; 
Markéta PÁNKOVÁ, Jan Amos Komenskij v izobrazitelnom uskusstve, in: Otečestvennaja i zarubežnaja pedagogika 7, 2017, s. 76–95; 
Markéta PÁNKOVÁ (ed.), Jan Amos Komeński w nas, Leszno 2017;
Markéta PÁNKOVÁ, Magda Bar-Or, židovské dítě Přemysla Pittra, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (edd.), Gender History to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017;
Markéta PÁNKOVÁ – Helena PLITZOVÁ (edd.), Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti, Praha 2015;
Markéta PÁNKOVÁ, Meziválečná školská reforma v Československu, Praha 2015;
Tomáš KASPER – Markéta PÁNKOVÁ a kol., Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty, Praha 2015; 
Markéta PÁNKOVÁ – Elzbeta Justyna BARON (edd.), Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti, Praha 2014;
Markéta PÁNKOVÁ, Komenský v nás. Citáty z díla J. A. Komenského jako životní inspirace, studie o něm a rodokmen Komenského, Praha 2014;
Tomáš KASPER – Dana KASPEROVÁ – Markéta PÁNKOVÁ (edd.), Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy, Praha 2014;
Markéta PÁNKOVÁ – Eduard ŠIMEK (edd.), Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze 1892–2012. Nástin historie, Praha 2012;
Markéta PÁNKOVÁ, Znaczenie i rola Muzeum Pedagogicznego im. J. A. Komeńsiego w Pradze dla dziejów czeskiego szkolnictwa, in: Iwona Hofman – Wojciech Maguś (edd.), Przez Kresy i historie po obrzeza polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w pólwiecze pracy naukowej, Toruń 2011, s. 313–325.