Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Datum narození:
21. 12. 1960
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Vysoká škola:
FF UK, Dvouoborová historie, 1984
Biogram:
Kmenově působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jehož je od roku 2018 ředitelem.
Je autorem více než sto padesáti autorských počinů (monografií, kapitol, učebnic, studií a článků). 
1984: rigorózní zkouška PhDr.
1984–1986: studijní stáž; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha.
1986–1989: interní vědecká aspirantura; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha.
1989–1990: odborný, později samostatný odborný pracovník; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha.
1990: obhájení kandidátské dizertace CSc.; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha.
1991–1998: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha.
1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha.
2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha.
2007–2010: proděkan pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě UK, Praha.
2010–2014: prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace.
Od 2018–dosud: ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.
Od 2007–dosud: profesor; KHD NF VŠE.
Instituce:
FF UK, profesor, 1984–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské dějiny 18. – 21. století. Dějiny vědy a techniky. Dějiny dopravy a komunikací. Dějiny obchodu a cestovního ruchu.
Publikace:
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, Hotel Alcron. K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví, Praha 2022;
Ivan JAKUBEC, Brachte der Versailler Frieden tatsächlich Veränderungen im verkehrstariflichen und Aussenhandelsbereich? Die tschechoslowakisch-deutschen Beziehungen in den 20ger-Jahren, in: Václav Horčička – Jan Němeček – Marija Wakounig – Vojtěch Kessler – Jaroslav Valkoun (edd.), The frustrated Peace? The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty, Wien–Hamburg 2021, s. 107–119;
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, The Czechoslovak Capital of West Germany: The Story of Peute Reederei, in: Hungarian Historical Review 10, 2021, s. 529–555;
Ivan JAKUBEC, Trasování říšské průběžné dálnice Vratislav–Vídeň. Případ Pohořelice, in: HG 47, 2021, s. 205–225;
Ivan JAKUBEC, Československé autospolky ve Vídni? Československý Auto a Motoclub ve Vídni a Auto Ausflugsverein "D'Grossglockner", in: Sylvie Zouharová – Jana Fricová (edd.), České století motorismu II. Motorismus jako prostředek volného času, Brno 2020, s. 55–66;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Podnikání na rozhraní dvou režimů. Příběh Peute Reederei, in: HD 35, 2020, s. 269–284;
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC – Bohuslav ŠALANDA, Automobilismus a česká společnost, Praha 2020;
Ivan JAKUBEC, Automobil na divadle. Automobil jako subjekt i objekt v divadelních hrách, in: Bohuslav Šalanda – Jan Štemberk a kol., České století motorismu I. Kulturní roviny českého motorismu, Praha 2019, s. 35–50;
Ivan JAKUBEC, "Ostmark" a protektorát jako destinace říšského cestovního ruchu, in: Paginae historiae 27, 2019, s. 142–171;
Ivan JAKUBEC, Zur Geschichte der tschechischen Elbeschifffahrt, in: Navalis 16, 2019, s. 59–65;
Ivan JAKUBEC, Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie" za protektorátu: cestovní ruch, in: PHS 48, 2018, s. 35–45;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Brdy – destinace cestovního ruchu za protektorátu?, in: Jiří Topinka (ed.), Brdy. Krajina, historie, lidé, Praha 2018, s. 240–253;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Cestování mezi městem a venkovem za druhé světové války. Turistika, rekreace či aprovizace?, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2018, s. 93–105;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha 2018;
Ivan JAKUBEC, Německé Verkehrsberichte jako dokumenty k československo-německým hospodářským vztahům?, in: Pavel Dufek – František Frňka – David Hubený (edd.), Obchodování v srdci Evropy. O dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů, Praha 2018, s. 99–108;
Ivan JAKUBEC, Společenská dimenze motorismu, in: HS, 2018, s. 127–133;
Ivan JAKUBEC, Tourism under the Protectorate regime as a model for post-war Czechoslovakia?, in: Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society, Ostrava 2018, s. 49–58;
Ivan JAKUBEC, Vývoj vnitrozemské plavby v kontextu politických změn ve 20. století: Labe a Odra, in: Roman Holec – Vladimír Goněc (edd.), Česko-slovenská historická ročenka 2017–2018, Bratislava 2018, s. 269–288;
Ivan JAKUBEC, Cesta Svazu vynálezců do Národního technického muzea. Svaz vynálezců v Praze v letech 1920–1951, in: HS, 2017, s. 73–92;
Ivan JAKUBEC, Die Bedeutung des Protektorats Böhmen und Mähren für das Reich aus der Sicht des Tourismus, in: WBHR 7, 2017, s. 293–330;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, „Vůz rozbit, kůň zabit, kočí zůstal bez pohromy.“ Dopravní neštěstí jako součást lidského života, in: Martin Hrdina – Eva Bendová – Kateřina Piorecká (edd.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Praha 2017, s. 107–121;
Ivan JAKUBEC, Patenty a licence jako výraz ekonomické vyspělosti meziválečného Československa, in: HO 28, 2017, s. 68–74;
Ivan JAKUBEC, Die ersten Jahre der tschechoslowakisch-(west)deutschen Gesellschaft Peute Reederei GmbH Hamburg (1978–1980), in: WBHR 6, 2016, s. 111–136;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Tourims during the war? The history of daily life (Alltagsgeschichte) of Inhabitans under the Protectorate of Bohemia and Moravia. The ouline of project, in: Cross-border journal of science and economic studies 5, 2016, s. 4–10;
Ivan JAKUBEC, Prague, lieu de la coopération de l'université et de l'école technique au XIXe et début du XIXe siècle, in: Marcela Efmertová – André Grelon (edd.), Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) IXe-XXe siecle, Brussel 2016, s. 89–101;
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, Die Oberste Preibehörde – ein Preisregulator für Tourismusdienstleistungen (1939–1949), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers 24, 2016, s. 7–22;
Ivan JAKUBEC, Firma Schenker za velké hospodářské krize, in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha–Ostrava 2015, s. 281–292;
Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA (edd.), Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015;
Ivan JAKUBEC, Celní úlevy jako faktor zvyšování technické úrovně československého hospodářství?, in: Jana Kleinová (ed.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha 2014, s. 43–54;
Ivan JAKUBEC, Československo, Německo a patenty. Problematika československo-německého patentového transferu v meziválečném období (1918–938), in: Václav Drška – Martin Kovář (edd.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesoru s láskou…, Praha 2014, s. 197–211;
Ivan JAKUBEC, Integration or Decentralization? The Construction of Railways and Waterways in Cisleithania, in: Włodzimierz Borodziej – Stanislav Holubec – Joachim von Puttkamer (edd.), Mastery and Lost Illusions. Space and time in the modernization of eastern und central Europe, München 2014, s. 183–203;
Ivan JAKUBEC, „Laurin & Klement jest nejlepší známkou světa“Václav Klement (1968–1938) a Václav Laurin (1865–1930), in: Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, s. 35–47;
Ivan JAKUBEC, Transfer inovací: patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu, Praha 2014;
Ivan JAKUBEC, Zäsuren in der Verkehrsinfrastrukturenentwicklung nach 1918 und 1945: Eisenbahnverbindungen und Elbeschifffahrt zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook 55, 2014, s. 149–178;
Klára FABIANKOVÁ – Timur KASHAPOV – Ivan JAKUBEC, Vliv rozpadu sovětského bloku na československo-sovětské hospodářské vztahy v letech 1989–1992, in: SP 100, 2014, s. 113–139;
Ivan JAKUBEC, Československý meziválečný obchod z hlediska dopravní infrastruktury, in: Radek Soběhart (ed.), Hospodářské dějiny Československa 1918–1992, Praha 2013, s. 82–113;
Ivan JAKUBEC, Der Zentralverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Prag (Ústredni jednota hospodářských druzžtev v Praze) als Ausdruck des tschechischen bzw. tschechoslowakischen Agrarismus?, in: Eduard Kubů (ed.), Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin–Praha 2013, s. 327–354;
Ivan JAKUBEC, Die Reflexion volkswirtschatflicher Themen in der Wiener Wochenzeitschrift Die Zeit, in: Lucie Merhautová – Kurt Ifkovits (edd.), Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) und die zentraleuropäische Moderne, Praha–Wien 2013, s. 206–218;
Ivan JAKUBEC, Transport under Socialism: Case of the Czechoslovak State Railways 1948–1989, in: Ralf Roth – Henry Jacolin (edd.), Eastern European Railways in Transition. Nineteenth to Twenty-first Centuries, Farnham 2013, s. 145–156;
Ivan JAKUBEC, Velkorysá síť vodních cest jako „všelék“ předlitavské společnosti?, in: Taťána Petrasová – Pavla Michalíková (edd.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha 2013, s. 32–42;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Čech rakouským ministrem veřejných prací. Ing. RTDr. h.c., svob.p. Trnka Otakar z Laberonu (1871–1919), in: Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek a kol., Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 198–207;
Ivan JAKUBEC, Česko-Slovensko – německé dopravní vztahy od listopadu 1938 do března 1939: vodní doprava, in: Hana Kábová – Mikuláš Čtvrtník (edd.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, Praha 2012, s. 231–239;
Ivan JAKUBEC, Sozial- und arbeitsrechtliche Probleme der Tschechoslowakei von Oktober 1938 bis März 1939, in: František STELLNER (ed.), Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main 2012, s. 71–82;
Jan ŠTEMBERK – Ivan JAKUBEC, Der rechtliche Rahmen als Voraussetzung für die wirtschatliche und technologische Entwicklung: Tschechoslowakisches Eisenbahngesetz 1937, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers 15, 2012, s. 11–27;
Ivan JAKUBEC, Die Geschichte eines Vertreters des tschechischen Handelsstandes: Alois Oliva (1822–1889), in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers 14, 2011, s. 97–107;
Ivan JAKUBEC, Ekonomické parametry československé Ústavní listiny, in: Jana Čechurová – Lukáš Šlehofer a kol., Ústava 1920. Vyvrcholení konstatování československého státu, Praha 2011, s. 170–179;
Ivan JAKUBEC – Jan ŠTEMBERK, Ministr odborník – Josef Hůla, in: Jiří Hasil – Milan Hrdlička (edd.), Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha 2011, s. 59–67;
Ivan JAKUBEC, K. Engliš, F. Fellner a národní důchod, in: Jana Geršlová – Milan Sekanina (edd.), Karel Engliš 1860–1961, Ostrava 2011, s. 99–107;
Ivan JAKUBEC, Obchod – symptomatické pole nacionálních zápasů, in: Drahomír Jančík – Eduard Kubů (edd.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1959–1945), Praha 2011, s. 125–167;
Ivan JAKUBEC, Od července (1960) do května (1971). Vývoj techniky v Československu v šedesátých letech 20. století, in: Ivana Lorencová – Michal Novotný (edd.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Praha 2011, s. 11–18;
Ivan JAKUBEC, Česko (československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období, in: Milada Seyrková (ed.), Pěšák s noblesou. Pocta P.T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 37–44;
Ivan JAKUBEC, Die Transformation der Tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in: František Stellner (ed.), Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968, Praha 2010, s. 1031–118;
Ivan JAKUBEC, Zahraničněobchodní orientace ČSR před a po druhé světové válce (1937–1948), in: Jan Němeček (edd.), Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek, Praha 2010, s. 409–429.