Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c.

Datum narození:
23. 1. 1947
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie–archivnictví–slavistika, 1970
Biogram:
Jaroslav Pánek roku 1992 dosáhl habilitace v oboru české dějiny raného novověku.
V roce 1996 byl jmenován profesorem českých a československých dějin.
Mezi lety 2005–2013 působil jako místopředseda pro oblast humanitních a sociálních věd AV ČR.
Na UK mezi lety 1997–2000 zastával funkci prorektora pro zahraniční styky a organizátora globální sítě.
Od roku 2009 je ředitelem Českého historického ústavu v Římě. 
Kromě své odborné činnosti rovněž působí v předních vědeckých organizacích.
Mezi lety 1996–2002 zastával pozici Předsedy Sdružená historiků ČR – Historického klubu 1872, v letech 2002–2010 následovalo předsedání Českého národního komitétu historiků.
V rámci redakčních prací působil jako vedoucí redaktor: Folia Historica Bohemica (1990–2003), Opera Instituti Historici Pragae (1990–2005), Historica. Historical Sciences in the Czech Republic (1994–2005), Český časopis Historický (od 2000).
Dále pak: Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma (od 2010), Biblioteca dell´Istituto Storico Ceco di Roma (od 2012), Acta Romana Bohemica (od 2014). Spolueditor světové ročenky Scholars of Early Modern Studies, USA (1989–2000).
Jaroslav Pánek je členem mezinárodních redakčních rad: Belaruski histaryčny ahljad (Minsk), Central Europe (Londýn), Comenius. Journal of Euro-American Civilization (New York), Historia Slavorum Occidentis (Toruň), Historický časopis (Bratislava), Nowa Polityka Wschodnia (Toruň), Österreichische Osthefte (Vídeň) a Przegląd Zachodni (Poznaň).
Rovněž je emeritním členem Učené společnosti ČR, člen učených společnosti Collegium Carolinum (Mnichov), Czechoslovak History Conference (USA), The Comenius Academic Club (New York), čestný zahraniční člen Varšavské učené společnosti (Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Varšava) a sdružení polských historiků Polskie Towarzystwo Historyczne (Varšava). Dr. h. c. Univerzity Opole (2001) a Univerzity Pardubice (2011).
Instituce:
ÚČD FF UK, doc./prof., 1993–1998
HIÚ AV ČR, vedoucí vědecký pracovník; ředitel, 1976–dosud; 1998–2005
Ústav čs. a světových dějin ČSAV, odborný; vědecký pracovník, 1976–1980; 1980–1990
SOA Praha, archivář, 1975–1976
Okresní archiv Benešov, Ředitel, 1970–1975
Odborné zaměření:
České a středoevropské dějiny raného novověku (16. – 18. století), zvláště dějiny stavovské společnosti, šlechty, marginálních vrstev, politických systémů, cestování a kulturního transferu. Dějiny historiografie a historického vědomí, srovnávací dějiny evropské civilizace a reflexe současných problémů humanitních věd. Dějiny českého historického výzkumu v Itálii v 19. – 21, století. Historická encyklopedistika – redakce Akademické encyklopedie českých dějin, dosud svazky I–VII (A–L), Praha 2009–2021.
Publikace:
Jaroslav PÁNEK, Historici ve víru raného novověku, I.–II., Pardubice 2021;
Jaroslav PÁNEK, The White Mountain Problem (Central European Political Upheaval in 1620 and Its Current Reflection), in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 8, 2021, s. 227–243;
Jaroslav PÁNEK, Bílá hora ve stínu Mariánského sloupu, in: ČČH 118, 2020, s. 867–892;
Jaroslav PÁNEK, Czeski Instytut Historyczny w Rzymie i jego poprzednicy (Infrastruktura badań nad źródłami włoskimi i watykańskimi w XIX–XXI wieku), in: Marceli Kosman (ed.), Na obrzeżach polityki, XII, Poznań 2020, s. 41–58;
Jaroslav PÁNEK, Český časopis historický, Praha 2020;
Jaroslav PÁNEK, Diplomacie posledních Rožmberků – úsilí o mír a toleranci, in: Petr Pavelec – Martin Gaži – Milena Hajná (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, s. 169–182;
Jaroslav PÁNEK, Historiography between Science and Politics: 125 Years of The Czech Historical Review, in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 7, 2020, s. 189–214;
Jaroslav PÁNEK, Josef Janáček, Praha 2020;
Jaroslav PÁNEK, Kontrowersje historiograficzne w sprawie roli Kościoła w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech, in: Wojciech Iwańczak et al. (ed.), Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i epoce nowożytnej, Kraków 2020, s. 291–317;
Jaroslav PÁNEK, La storia europea della Controriforma nellʾopera di Karel Stloukal e Josef Matoušek (Il significato e gli spunti delle ricerche negli archivi romani), in: Bollettino dellʾIstituto Storico Ceco di Roma 12, 2020, s. 319–338;
Jaroslav PÁNEK, White Mountain and Black Fall of a State Ruled by the Estates, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář (edd.), Civilisations: Collaps and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History, Praha 2019, s. 437–457;
Jaroslav PÁNEK – Oldřich TŮMA (edd.), A History of the Czech Lands (Second edition), Praha 2018;
Jaroslav PÁNEK, A New Image of the World at the Beginning of Modern Times (European Humanist Sebastian Münster and his Cosmographia), in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 5, 2018, s. 9–28;
Jaroslav PÁNEK, Arystokratka między bogactwem, bezsilnością i rozpaczą (Szlachcianka z Jednoty Braci Czeskich: model historiograficzny a rzeczywista postać), in: Wojciech Iwańczak et al. (ed.), Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, Kraków 2018, s. 581–596;
Jaroslav PÁNEK, Cechi e polacchi a Roma 1886–1914 (Due spedizioni nazionali ai promordi delle ricerche in Vaticano), in: Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 11, 2018, s. 133–153;
Jaroslav PÁNEK, Česká účast na mezinárodních kongresech historických věd, in: ČČH 116, 2018, s. 115–130;
Jaroslav PÁNEK, Český historický ústav v Římě. Stav a perspektivy ediční činnosti (=Acta Romana Bohemica, 3), Praha–Roma 2018;
Jaroslav PÁNEK – Oldřich TŮMA (edd.), Dějiny českých zemí (2., doplněné vydání), Praha 2018;
Jaroslav PÁNEK (ed.), Dějiny–Umění–Jazyk / History–Art–Language (=Acta Societatis Scientiarum Bohemicae, 3), Praha 2018;
Jaroslav PÁNEK, European Migration Crisis (An outline of the topic in 27 points) / Evropská migrační krize (Náčrt tématu ve 27 bodech), Pardubice 2018;
Jaroslav PÁNEK, Le pubblicazioni e i progetti dell´Istituto Storico Ceco di Roma, in: Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 11, 2018, s. 19–48;
Jaroslav PÁNEK, Velmistr historického románu ve světě politiky, in: Marceli Kosman (ed.), Henryk Sienkiewicz ve světě politiky, Praha 2018, s. 11–19;
Jaroslav PÁNEK, Czechoznawstwo polskie – charakter i sens jednego kierunku badawczego, in: HSO 12, 2017, s. 99–113;
Jaroslav PÁNEK, Habsburg Monarchy – An Attempt at the Dynastic Integration of Central Europe, in: Comenius. Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, s. 197–217;
Jaroslav PÁNEK – Jiří PEŠEK – Petr VOREL, Český historik Josef Petráň, in: ČČH 116, 2018, s. 360–401;
Jaroslav PÁNEK, Historický ústav AV ČR, Praha 2017;
Jaroslav PÁNEK, Konfederacija avtonomnych zemeľ ili absoljutnaja monarchija? (Centraľnaja Jevropa na poroge Tridcatiletnej vojny), in: Tri daty tragičeskogo pjatidesjatiletija Jevropy (1598–1618–1648). Rossija i Zapad v gody Smuty, religioznych konfliktov i Tridcatiletnej vojny, Moskva 2017, s. 40–57;
Jaroslav PÁNEK, Pavla Moudrá, žena skrytá za písemnou pozůstalostí, a její svět, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (edd.), Gender History – to přece není nic pro feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného jubilea, Pardubice 2017, s. 353–381;
Jaroslav PÁNEK, Sebastian Münster (1488–1552). Poznání světa v jedné knize, in: Miroslav Bárta – Martin Kovář a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, s. 229–255;
Jaroslav PÁNEK, Historici mezi vědou a vědní politikou, Pardubice 2016;
Jaroslav PÁNEK, La disputa relativa al diverso approccio verso la storia del Papato nella Cecoslovacchia interbellica (il liberale Karel Stloukal contro il clericale Augustin Neumann), in: Bollettino dell´Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 143–159;
Jaroslav PÁNEK, Český historický ústav v Římě, Praha 2015;
Jaroslav PÁNEK, Češi a Jihoslované. Kapitoly z dějin vzájemných vztahů, Brno 2015;
Jaroslav PÁNEK – Martin GAŽI – Petr PAVELEC (edd.), Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie, České Budějovice 2015;
Jaroslav PÁNEK (ed.), Velmocenské ambice v dějinách / The ambitions of powerful states in history, Praha 2015;
Jaroslav PÁNEK, Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, Toruń 2014;
Jaroslav PÁNEK, Historici mezi domovem a světem, Pardubice 2013; 
Jaroslav PÁNEK, Boemia e Italia nella metà del XVI secolo. Il viaggio della nobiltà boema a Genova nel 1551 e l´assimilazione della cultura italiana in Boemia, Roma–Praha 2012;
Jaroslav PÁNEK, Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 2011;
Jaroslav PÁNEK, Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010;
Jaroslav PÁNEK (ed.), Akademická encyklopedie českých dějin, I–VII, Praha 2009–2021.