Lexikon historiků a historiček 2022

prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc.

Datum narození:
6. 3. 1953
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta právnická (FPR ZČU)
Vysoká škola:
Fakulta práva, kanonického práva a správy papežské Univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, Kanonické právo (doktor právních věd), 2004
Fakulta práva, kanonického práva a správy papežské Univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, Kanonické právo (licenciát), 2000
PF UK, Právo (rigorózní řízení), 1988
PF UK, Právo, 1987
Biogram:
Katolický kněz, premonstrát, právník, právní historik, kanonista, romanista a biblista.
Působil zejména na FPR ZČU (1996–2022) a na KTF UK (2002–2022).
Zastával řadu řádových i církevních funkcí, mj. soudní vikář Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské (2009–2019).
Habilitoval se v roce 2002 na PF UK v oboru právních dějin, profesorem teologie byl jmenován v roce 2008 (řízení na UPOL).
Věnoval se i překladatelské a ediční činnosti.
Instituce:
Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské, soudní vikář, 2009–2019
KTF UK, profesor, 2002–2022
FPR ZČU, profesor, 1996–2022
Odborné zaměření:
Kanonické právo. Konfesní právo. Římské právo. Právní dějiny. Teologie. Regionální historie Královéhradecka. 
Publikace:
Antonín Ignác HRDINA, Překlad života vizionářky Maxmiliány Zásmucké (1655–1718, sestra premonstrátka v klášteře v Doksanech), Praha 2023;
Antonín Ignác HRDINA, Dějiny pramenů kanonického práva, Praha 2022;
Antonín Ignác HRDINA, Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství, in: RCP 28, 2022, s. 9–39;
Antonín Ignác HRDINA, Méně známé téma: řeholní kanovnice, in: RCP 27, 2021, s. 13–21;
Antonín Ignác HRDINA, Neostrý pojem Augustinovy Řehole, in: RCP 27, 2021, s. 47–55;
Antonín Ignác HRDINA, Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou), in: RCP 26, 2020, s. 47–53;
Antonín Ignác HRDINA, O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku: šporkovská a kukská miscelanea, Červený Kostelec 2020;
Antonín Ignác HRDINA, Římské právo a kanonické právo, in: ST 22, 2020, s. 61–88;
Antonín Ignác HRDINA, Hrabě F. A. Špork, Herkommanus a římské právo, in: Vojtech Vladár (ed.), Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám, Trnava 2019, s. 547–556;
Antonín Ignác HRDINA, Může existovat právo bez meče? (Ad honorem prof. JUDr. et PhDr. Karolíny Adamové, DSc.), in: Antonín Lojek – Peter Brezina (edd.), Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám, Plzeň 2019, s. 103–111;
Antonín Ignác HRDINA, Jak byl hrabě Špork obžalován z pokusu o vraždu na advokátu Neumannovi (studie z českých právních dějin), in: ČSPS 126, 2018, s. 25–38;
Antonín Ignác HRDINA – Miloš SZABO, Teorie kanonického práva, Praha 2018;
Antonín Ignác HRDINA, P. Vladimír Matějka, kněz královéhradecké diecéze, Praha 2018;
Antonín Ignác HRDINA – Hedvika KUCHAŘOVÁ, Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové: Historicko-právní studie z manželského práva, Praha 2017;
Antonín Ignác HRDINA, Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?, in: Tomáš Gábriš – Ondřej Horák – Jaromír Tauchen (edd.), Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám, Brno 2017, s. 265–174;
Antonín Ignác HRDINA, Římské právo – právo platné ještě ve 20. století, in: Petr Bělovský – Kamila Stloukalová (edd.), Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími, Praha 2017, s. 184–192;
Antonín Ignác HRDINA, Biskup soudcem ve své diecézi, in: RCP 22, 2016, s. 7–22;
Antonín Ignác HRDINA, Kacířský proces s hrabětem Šporkem, in: Bohumil Poláček (ed.), Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi k 70. narozeninám, Praha 2016, s. 143–154;
Antonín Ignác HRDINA, Věno a příbuzné právní instituty v kanonickém právu, in: RCP 22, 2016, s. 113–115;
Antonín Ignác HRDINA, Dokumenty tridentského koncilu: latinský text a překlad do češtiny, Praha 2015;
Antonín Ignác HRDINA, Ecclesia vivit lege Romana, in: Peter Mach – Matej Pekarik – Vojtech Vladár (edd.), Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám, Trnava 2014, s. 223–232;
Antonín Ignác HRDINA, Personální exekuce v Obnoveném zřízení zemském, in: Karolina Adamová – Vilém Knoll – Václav Valeš a kol., Pozapomenuté právní instituty, Plzeň 2014, s. 72–83;
Jindřich KOLDA – Antonín Ignác HRDINA, Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond. Historicko-právní studie, Červený Kostelec 2014;
Antonín Ignác HRDINA, Byl hrabě Špork skutečně kacířem?, in: ČSPS 121, 2013, s. 112–124;
Antonín Ignác HRDINA, Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983, in: RCP 19, 2013, s. 31–41;
Antonín Ignác HRDINA, Hrabě Špork vězněm v Daliborce (k 350. výročí jeho narození), in: ČSPS 121, 2013, s. 45–54;
Antonín Ignác HRDINA, Kontinuita a diskontinuita západního kanonického práva ve 20. století, in: Róbert Brtko – Veronika Čerbová a kol., Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí I. Cirkevné, kanonické a konfesné právo, Bratislava 2013, s. 49–57;
Antonín Ignác HRDINA, Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky: Právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka), Ostrava 2013;
Antonín Ignác HRDINA, Civilistické kodifikace 19. století a Kodex kanonického práva (Pocta PhDr. Karlu Waskovi k 60. narozeninám), in: Marie Wasková (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, Plzeň 2011, s. 167–173;
Antonín Ignác HRDINA – Hedvika KUCHAŘOVÁ, Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu, Ostrava 2011;
Antonín Ignác HRDINA, Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné právo, Plzeň 2011.