Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. Mgr. Bc. et Bc. Josef Vacek

Datum narození:
11. 12. 1991
Místo narození:
Benešov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Právnická fakulta, Katedra právních dějin
Vysoká škola:
KTF UK, Historické vědy, 2022
PF UK, Právo a právní věda, 2019
FF UK, Historické vědy, 2017
FSV UK, Historické vědy, 2015
Biogram:
Po absolvování magisterského studijního programu na Právnické fakultě UK pokračuje v současné době jako interní doktorand na katedře právních dějin téže fakulty.
Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na dějiny apelačního soudu v Praze a zkoumá vliv dobového práva na jeho rozhodovací činnost (zejména hrdelního řádu Josefa I. z roku 1707).
Píše též případové studie z dějin trestního práva a každodenního života venkovského obyvatelstva z období 17. a 18. století.
Instituce:
MD ČR, vrchní ministerský rada, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny práva v českých zemích (trestní právo v 17. a 18. století, fungování pražského apelačního soudu v 17. a 18. století). Dějiny každodenního života v pobělohorských Čechách.
Publikace:
Josef VACEK, Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687–1727: Proměna rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephina, Praha, 2021;
Josef VACEK, Svobodníci a právo: případ Pavla Sládka jinak Cíchy z roku 1663 a krajští hejtmané jako soudní instance, in: FHB 36, 2021, s. 55–76;
Josef VACEK, Zbíhání a osazování poddaných. Panství Zbiroh, Točník a Králův Dvůr za hejtmana S. I. de Bois (1670–1690), in: BOH 7, 2021, s. 5–29;
Josef VACEK, Mlynáři smilníci a mlýny jako místa hříchu: sexuální delikty na Křivoklátsku v 1. polovině 18. století, in: RHS 17, 2020, s. 9–24.