Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Šimek, Ph.D.

Datum narození:
27. 8. 1978
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Vysoká škola:
ÚČD FF UK, České dějiny (doktorské studium, PhD.), 2011
PedF UK, Dějepis (rigorózní zkouška), 2007
PedF UK, Dějepis – základy společenských věd (Mgr.), 2006
Biogram:
Od roku 2009 působí v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského jako kurátor sbírky Školní pomůcky a inventář.
Od roku 2019 je vedoucím oddělení Dějiny školství v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského.
Badatelsky se zaměřuje především na výzkum školních budov; materiálních podmínek; vývoje školství v českých zemích; vývoj školství na bývalé Podkarpatské Rusi v meziválečném období.
V dřívějších letech se zaměřoval na sociální dějiny a dějiny kriminality v raném novověku a vývoj krajiny.
Instituce:
NPMK, historik, kurátor, 2009–dosud
ÚČD FF UK, asistent (v rámci výzkumného záměru), 2006–2008
Knihovna pro univerzitní základ IZV UK, knihovník, 2000–2004
Odborné zaměření:
Dějiny školství (zvláštní zaměření na problematiku školních budov, materiálního fungování školství, školství na Podkarpatské Rusi). Dějiny kriminality/sociální dějiny v raném novověku.
Publikace:
Jan ŠIMEK, Výstavba školních budov na Podkarpatské Rusi: otázky a problémy, in: David Hubený (ed.), Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus, Praha 2022, s. 246–259.
Jan ŠIMEK – Martina HALÍŘOVÁ, Škola a válka. Branná výchova v české škole, Praha 2021;
Ivana ČORNEJOVÁ – Tomáš KASPER – Dana KASPEROVÁ et al., Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Školství a vzdělanost, Praha 2020;
Jana BARTOŠOVÁ – Jan ŠIMEK – Magdaléna ŠUSTOVÁ, Od školdozorce k inspektorovi: historie školní inspekce, Praha 2019;
Jan ŠIMEK, Kde se vzdělávalo – školní budovy v období první republiky, in: Tomáš Kasper – Dana Kasperová – Markéta Pánková (edd.), „Národní“ školství za první československé republiky, Praha 2018, s. 117–123;
Jan ŠIMEK, Školství na Podkarpatské Rusi, in: Tomáš Kasper – Dana Kasperová – Markéta Pánková (edd.), „Národní“ školství za první československé republiky, Praha 2018, s. 139–158;
Jan ŠIMEK, Historie školních budov: od tereziánských reforem po současnost, Praha 2016;
Markéta PÁNKOVÁ – Dana KASPEROVÁ – Tomáš KASPER a kol., Meziválečná školská reforma v Československu, Praha 2015;
Jan ŠIMEK, Kabinety vybraných středních škol za Rakousko-Uherska pohledem výročních zpráv, in: Magdaléna Šustová (ed.), Názorné vyučování a škola: historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek, Praha 2013, s. 74–85;
Jan ŠIMEK, Náklady na činnost říčanského hrdelního soudu v letech 1667–1757, in: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí 3, 2013, s. 51–64;
Jan ŠIMEK, Úloha spolků v počátcích pražského pedagogického muzea, in: Dagmar Nováková (ed.), Muzejní spolky včera a dnes, Čáslav 2012, s. 83–96;
Blanka ALTOVÁ – Václav MATOUŠEK – Aleš KÖSSL – Jan ŠIMEK, Bitva na Bílé Hoře na rytinách Jana Sadelera a v Theatru Europaeu, in: Ivana Fridrichová-Sýkorová (ed.), Ecce homo. In memoriam Jan Fridrich, Praha 2010, s. 224–238.