Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Datum narození:
12. 10. 1963
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UK, Ruština–Dějepis, 1986
Biogram:
V roce 1999 obdržel na FF UK titul doc.
Profesuru získal na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2004.
Mezi roky 2005–2011 byl předsedou Sdružení historiků ČR.
Od roku 2011 předsedá Českému národnímu komitétu historiků.
Je členem celé řady dalších vědeckých spolků a organizací: Collegium Carolinum Mnichov (2011), Comenius Academic Club New York (2012), Učená společnost ČR (2011).
Od roku 2014 je předsedou oborového panelu pro hodnocení výsledků VaV v humanitních vědách (M13+ i M17+).
V rámci svého vědeckého výzkumu spolupracuje s významnými zahraničními institucemi v Evropě i v USA, což se odráží i v jeho bohatých vědeckých zahraničních publikačních a výstavních aktivitách.
Instituce:
UPa, prorektor, 2015–2020
FF UPa, děkan, 2007–2015
FF UPa, profesor, 2000–dosud (do 2004 na pozici docenta)
FF UPa, vedoucí katedry historie a proděkan, 2000–2007
Východočeské museum v Pardubicích, historik a numismatik, 1986–2000 (externě dosud)
Odborné zaměření:
České a evropské dějiny pozdního středověku a raného novověku. Hospodářské dějiny. Dějiny peněžního oběhu. Numismatika. Dějiny měst. Dějiny šlechty. Sociální dějiny. Náboženské dějiny. Regionální dějiny východních Čech. Dějiny papežství v 16. – 17. století.
Publikace:
Petr VOREL, Economical and political consequences of limiting of the statutory maximum interest rate in Central Europe from 10% to 6% since 1543, in: Pavla Slavíčková (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe: The Middle Ages and Early Modern Period, London – New York 2021, s. 177–187;
Petr VOREL, Páni z Pernštejna (Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy), Praha 2021;
Petr VOREL, Šmalkaldská válka v evropských dějinách 15461547, Pardubice 2021;
Petr VOREL, Vývoj panství Nový Bydžov v pernštejnském období 1516–1547 (Edice urbáře novobydžovského panství z let 1516–1517), in: VSH 40, 2021, s. 5–78;
Petr VOREL, How the word “tolar” became a general term for European silver coins in the 16th century, in: Comenius – Journal of Euro-American Civilization 7, 2020, s. 173–188;
Petr VOREL, Zahájení „české války“ v kontextu vládního bankrotu roku 1615, in: ČČH 118, 2020, s. 893–963;
Petr VOREL, European merchant trading firms and the export of the precious metals from the Kingdom of Bohemia during the 16th century, in: Cheryl Susan McWatters (ed.), Mercantilism, Account Keeping and the Periphery-Core Relationship, London – New York 2019, s. 49–60;
Petr VOREL, Habsbursko-osmanské soupeření v Uhrách v kontextu říšských a papežských dějin (Tažení křesťanského vojska k Budínu roku 1542), in: ČČH 117, 2019, s. 935–991;
Petr VOREL, Historická věda a její bodové hodnocení v České republice za období 20132015, in: ČČH 116, 2018, s. 131–157;
Petr VOREL, Major developments in silver trade in Central and Eastern Europe in 16th and 17th century (The comparison of function of Bohemian and Polish coins in monetary circulation abroad), in: Comenius – Journal of Euro-American Civilization 5, 2018, s. 29–42;
Petr VOREL, The consequences of the Schmalkaldic War (1546–1547) in regard to the modification of the tax system in the Kingdom of Bohemia, in: HSO 18, 2018, s. 46–63;
Petr VOREL, Za obnovu řádu v říši a pravé víry (Dočasné politické a rodinné spojenectví císaře Karla V. a papeže Pavla III. při vojenském tažení do Německa roku 1546), in: ASSB 3, 2018, s. 19–164;
Petr VOREL, Conditions for Integration of Central Europe at the End of the Middle Ages (1356–1495), in: Comenius – Journal of Euro-American Civilization 4, 2017, s. 173–196;
Petr VOREL, Funding of the Papal Army´s Campaign to Germany during the Schmalkaldic War (Edition of the original accounting documentation "Conto de la Guerra de Allemagna" kept by the Pope's accountant Peter John Aleotti from 22 June 1546 to 2 September 1547), in: TH 21, 2017, s. 9–96;
Petr VOREL, The activities of the Roman Mint at the end of the pontificate of Urban VIII. and rolling of Papal gold, silver and copper coins during the years 1634–1644, in: Maria Caccamo Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015: Proceedings, Roma–Messina 2017, s. 1294–1298;
Petr VOREL, Vlivné ženy a dívky Království českého v předvečer českého stavovského povstání (Královský dámský banket na Pražském hradě v lednu roku 1616), in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (edd.), Gender History – to přece není nic pro feministky (Kniha kterou napsali přátelé a žáci Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea), Pardubice 2017, s. 49–68;
Petr VOREL, Česká účast-neúčast na volbě římského krále Maxmiliána I. ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1486, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou (Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu), Praha 2016, s. 667–682;
Petr VOREL, Český velmocenský komplex pozdního středověku / Czech superpower complex of late Middle Ages, in: Jaroslav Pánek – Jiří Pešek – Petr Vorel (edd.), Velmocenské ambice v dějinách / The ambitions of powerful states in history, Praha 2015, s. 15–57;
Petr VOREL, The Importance of the Bohemian Reformation for the Political Culture of Central Europe from the 15th to the 17th century, in: Comenius – Journal of Euro-American Civilization 2, 2015, s. 171–180;
Petr VOREL, The War of the Princes: The Bohemian Lands and the Holy Roman Empire 1546–1555, Santa Helena – California 2015;
Petr VOREL, Die Fiskal- und Währungsstrategie der böhmischen Stände in den Jähren 1609–1618, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen – Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Stuttgart 2014, s. 133–140;
Petr VOREL, Směnné kursy jako nástroj mocenské politiky v Římsko-německé říši počátkem čtyřicátých let 16. století, in: ČČH 112, 2014, s. 379–401;
Petr VOREL, Vymřelý východočeský rod Andělů z Ronovce v 15. – 17. století (Fikce a fakta při "nalézání potomků" historické české šlechty), in: VSH 26, 2014, s. 35–134;
Petr VOREL, From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century), New York 2013;
Petr VOREL, La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634–1644), Praha–Roma 2013;
Petr VOREL, Státoprávní vyčlenění českých zemí ze Svaté říše římské (Důsledky říšské reformy Maxmiliána I.), in: ČČH 111, 2013, s. 743–804;
Petr VOREL, Císařská volba a korunovace ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1612 a česká účast na těchto událostech, in: TH 10, 2012, s. 59–166;
Petr VOREL, Česká historiografie ve světle sjezdů historiků v letech 1993–2011 / Die tschechische Historiographie im Lichte der Historikertage in den Jahren 1993–2011, in: ČČH 110, 2012, s. 403–466;
Petr VOREL, Die Länder der böhmischen Krone und das Heilige Römische Reich in der Frühen Neuzeit, in: Jiří Pešek – Petr Vorel (edd.), Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag / Dresden 2008 – Die Vortragende der tschechischen Gastsection), Magdeburg 2011, s. 21–32;
Petr VOREL, Nationality and confession in the political life under the Jagiellonian dynasty (Contribution by Vilém of Pernštejn to the formation of a new societal model), in: Eva Doležalová – Jaroslav Pánek (edd.), Confession and Nation in the Era of Reformations (Central Europe in comparative Perspective), Prague 2011;
Petr VOREL, The political context of the origin and the exportation of thaler-coins from Jáchymov (Joachimsthal) in the first half of the sixteenth century, in: Nicholas Holmes (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009, II, Glasgow 2011, s. 1778–1782;
Petr VOREL, Trade and Civilization in the History and the Evolution of Civilizations (Prologomena), in: ČČH 109, 2011, s. 193–217.