Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Datum narození:
26. 11. 1982
Místo narození:
Klatovy
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF ZČU), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2015
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické (PhDr.), 2007
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické (Mgr.), 2007
Biogram:
V roce 2002 maturoval na Gymnáziu Sušice.
Mezi roky 2004–2007 působil jako pomocná vědecká síla na FF UK.
Od roku 2007 je katalogizátorem starých tisků Vojenského historického ústavu v Praze.
Je členem redakční rady Acta Fakulty filozofické ZČU v Plzni, výkonným redaktorem Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy a členem redakční rady sborníku Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea.
Instituce:
ZČU, KHV, odborný asistent, 2016–dosud
Muzeum Šumavy Sušice, historik a kurátor, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny středověku a raného novověku. Urbánní dějiny. Regionální dějiny (Sušicko a Klatovsko). Regionální historiografie. Ediční činnost. Kulturní dějiny 19. století.
Publikace:
Jan LHOTÁK, Chov dobytka v raně novověkém královském městě prvé poloviny 18. století. Analýza výpovědních možností tereziánského katastru, in: Archivum Trebonense: Bestia – Zvíře v historickém kontextu 15, Třeboň 2020, s. 100–116;
Jan LHOTÁK, Břežany. Kapitoly ze starších dějin obce, Plzeň 2019;
Jan LHOTÁK, Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století, in: FHB 34, 2019, s. 23–77;
Jan LHOTÁK, „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech, in: HG 45, 2019, s. 7–33;
Jan LHOTÁK, Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618–1619, in: BOH 5, 2019, s. 65–85;
Jan LHOTÁK, Dějepisné dílo Jana Helblinga z Hirzenfeldu v kontextu tvorby městských monografií poloviny 19. století, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), Historiografie s městem spojená: historiografie o městech a historiografie ve městech, Praha 2018, s. 649–677;
Jan LHOTÁK, Hrádek u Sušice. Dějiny městečka a panství pod Svatoborem do poloviny 19. století, Plzeň – Hrádek u Sušice 2018;
Jan LHOTÁK, Konfesijní poměry na českém venkově ve světle relací prácheňského děkana Martina Strakonického z let 1569–1589, in: Peter Kónya – Annamária Kónyová (edd.), Reformácia v strednej Európe II, Prešov 2018. s. 327–355;
Jan LHOTÁK, Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření v královských městech v raném novověku, Praha 2018;
Jan LHOTÁK, Berní zatížení českého venkova v první polovině 19. století a úskalí jeho studia, in: HOP 9, 2017, s. 208–222;
Jan LHOTÁK, Mezi dvěma decenálními recesy. K daňové politice Marie Terezie v Čechách v letech 1748–1775, in: Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století 7, 2017, s. 53–65;
Jan LHOTÁK, Několik poznámek k možnostem studia rozsahu vrchnostenského hospodaření českých královských měst v 18. století (sušický příklad), in: HOl 53, 2017, s. 161–174;
Jan LHOTÁK, Organizace poddanské kontribuce v Čechách a její písemnosti v 18. a první polovině 19. století, in: 67, 2017, s. 177–207;
Jan LHOTÁK (ed.), Libri civitatis IX. Registra památná města Sušice 15501628, Praha – Ústí nad Labem 2016;
Jan LHOTÁK, Počátky města Sušice, in: Daniel Kovář (ed.) Počátky měst a městeček v jižních Čechách. Sborník příspěvků k dějinám urbanizace jihočeského regionu, České Budějovice 2016, s. 149–213;
Jan LHOTÁK, Problems of Regionalization of Historical Bibliography: The Example of Šumava (A Summary of Existing Research), in: Kristina Rexová – Bernadette Cunningham – Václava Horčáková – Věra Hanelová (edd.), Historical Bibliography as an Essential Source for Historiography, Cambridge 2015, s. 131–148;
Jan LHOTÁK – Robert ŠIMŮNEK – Martin PTÁK – Eva SEMOTANOVÁ, Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 27: Sušice, Praha 2014;
Jan LHOTÁK, Šosovní vesnice města Sušice. Možnosti rekonstrukce pozemkového zázemí královského města, in: Jiří Stočes – Lenka Špačková (edd.), Historická dílna VIII, Plzeň 2014, s. 13–61;
Jan LHOTÁK, Šosovní, nebo poddanské vesnice? K interpretaci pozemkového příslušenství zeměpanských měst ve středověku, in: ČČH 111, 2013, s. 517–562;
Jan LHOTÁK – Jaroslav PACHNER – Vladisla RAZÍM, Památky města Sušice, Sušice 2012;
Jan LHOTÁK, Kašperské Hory – město či městečko? Příspěvek k právním dějinám hornické lokality, in: PHS 41, 2012, s. 88–117;
Jan LHOTÁK, Poutě a procesí v dějinách Sušice, in: Minulostí západočeského kraje 46, 2011, s. 132–151.