Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Datum narození:
17. 12. 1972
Místo narození:
Jindřichův Hradec
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
JU, České dějiny (Ph.D.), 1998
JU, Český jazyk – dějepis, 1995
Biogram:
Po absolvování Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pokračoval ve studiu oboru Český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Na JU v Českých Budějovicích absolvoval interní doktorské studium ve studijním programu České dějiny, které úspěšně ukončil v roce 1998.
V roce 2003 obhájil na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rigorózní práci (PhDr.) a v roce 2009 habilitační práci (doc.).
Instituce:
JU, docent, 2009–dosud
JU, odborný asistent, 1998–2009
Odborné zaměření:
Dějiny českých zemí v raném novověku se zaměřením na dějiny šlechty a měst. Náboženský vývoj vrchnostenských a komorních měst v Čechách a na Moravě v 16. století a na počátku 17. století (z pohledu kulturních a sociálních dějin).
Publikace:
Josef HRDLIČKA, Evangelický církevní řád z Velkého Meziříčí jako podklad integračních snah moravských evangelíků z konce 16. století, in: FHB 36, 2021, s. 33–54;
Josef HRDLIČKA, "Unaufrichtige Söhne des Landes". Der böhmische katholische Adel während des Ständeaufstandes, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 369–393;
Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří M. HAVLÍK – Josef HRDLIČKA a kol., Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha 2020;
Josef HRDLIČKA, Akrostichy v kancionálech Jakuba Kunvaldského z let 1572 a 1576 jako galerie moravských evangelických elit, in: ČMM 139, 2020, s. 27–62;
Josef HRDLIČKA, Role šlechty v utváření evangelické církevní organizace v Čechách a na Moravě před rokem 1620, in: ČČH 118, 2020, s. 1018–1063;
Josef HRDLIČKA, Zwischen Mähren und Wittenberg. Zur Kommunikation der Heren von Boskowitz und Grafen von Hardegg mit deutschen Reformatoren, in: Martina Schattkowsky (ed.), Adel–Macht–Reformation. Konzepte, Praxis und Vergleich, Leipzig 2020, s. 389–410;
Josef HRDLIČKA, Die Kommunikation um die Besetzung der Pfarreien in den böhmischen und mährischen Städten unter adliger Herrschaft vor 1620, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 175–190;
Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Rostislav SMÍŠEK (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019;
Josef HRDLIČKA, Reformationsjubiläum in der tschechischen Geschichtsschreibung, OH 20, 2019, s. 56–77;
Josef HRDLIČKA, Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618, in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, St. Pölten – Praha 2019, s. 25–54;
Josef HRDLIČKA, Public Expressions of Religious Transformation in Moravian Towns (1550–1618), in: Kateřina Horníčková (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Lanham – Boulder – New York – London 2018, s. 211–228;
Josef HRDLIČKA, Ritterschaft und die deutsche Reformation in Böhmen und Mähren (1520–1620), in: Olga Weckenbrock (ed.), Ritterschaft und Reformation. Der niedere Adel im Mitteleuropa des 16. und 17. Jahrhunderts, Göttingen 2018, s. 191–216;
Josef HRDLIČKA, Der Adel und die Reformation. Mährische Herrschaften der Herren von Boskowitz in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: OH 18, 2017, s. 238–256;
Josef HRDLIČKA, Evangelische Kirchenordnungen für adelige Herrschaften in Böhmen und Mähren zwischen 1520 und 1620, in: Katrin Keller – Petr Maťa – Martin Scheutz (edd.), Adel und Religion in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, Wien 2017, s. 21–41;
Josef HRDLIČKA – Jiří JUST – Petr ZEMEK (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620, České Budějovice 2017;
Josef HRDLIČKA, Konfessionelle Konflikte in böhmischen und mährischen Städten unter adeliger Herrschaft vor der Zwangskatholisierung, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Praha – Stuttgart 2017, s. 193–207;
Josef HRDLIČKA, Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské Moravě, in: OH 17, 2016, s. 7–33;
Josef HRDLIČKA, Vymezování hranic a prezentace přítomnosti. Pohřby jako konfliktní téma vícekonfesní společnosti předbělohorských českých a moravských měst, in: FHB 30, 2015, s. 47–76;
Josef HRDLIČKA, Vrchnostenská města mezi konfesní pluralitou a „šlechtickou konfesionalizací“ (1520–1620), in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století, Praha 2014, s. 59–84;
Josef HRDLIČKA, Böhmische Städte in der frühen Neuzeit als Forschungsthema der letzten zwei Jahrzehnte, in: Olga Fejtová – Michaela Hrubá – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Ludmila Sulitková (edd.), Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Praha 2013, s. 95–123;
Josef HRDLIČKA, Die Rolle des Adels im Prozess der Konfessionalisierung der Böhmischen Länder am Anfang der Frühen Neuzeit, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850, Stuttgart 2013, s. 77–94;
Josef HRDLIČKA, Religiöse (In-)Toleranz im Spannungsfeld zwischen Obrigkeit, Kirche und Untertanen. Eine Fallstudie zum frühneuzeitlichen Böhmen, in: Dietlind Hüchtker – Yvonne Kleinmann – Martina Thomsen (edd.), Reden und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive, Göttingen 2013, s. 209–235;
Josef HRDLIČKA, Teorie a praxe lokální vlády a otázka legitimity zásahů světských pozemkových vrchností do náboženských poměrů na jejich panstvích (16. a počátek 17. století), in: Studia Comeniana et historica 43, 2013, s. 124–144;
Josef HRDLIČKA, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590–1630), České Budějovice 2013;
Josef HRDLIČKA, Gegenreformation und lokale Adelsherrschaft in Neuhaus in Südböhmen. Von den Herren von Neuhaus bis zu Wilhelm Slavata, Opfer des Prager Fenstersturzes, in: Historisches Jahrbuch 132, 2012, s. 220–248;
Josef HRDLIČKA, Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století, in: ČČH 108, 2010, s. 406–442.