Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Datum narození:
12. 1. 1980
Místo narození:
Teplice v Čechách
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
1. LF ÚDLCJ UK, Postgraduální studijní program Dějiny lékařství, 2008
PF UJEP, Magisterský studijní program Učitelství pro III. stupeň, český jazyk – dějepis, 2004
Biogram:
V letech 2011–2020 byl proděkanem pro vědu a zahraniční vztahy na Filozofické fakultě UJEP.
Instituce:
KHI FF UJEP, odborný asistent, 2008–dosud
1. LF ÚDLCJ UK, odborný asistent, 2008–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny lékařství. Věda a vzdělanost středověku a raného novověku.
Publikace:
David TOMÍČEK, Amuletun Jána Webera v kontextu česky psaných tištěných knížek o moru 16. a 17. století, in: HMS 6, 2021, s. 36–55;
David TOMÍČEK, Každý ožralec podobný jest nečisté louži – pijáctví v zrcadle vybrané českojazyčné literatury raného novověku, ed. Martin Veselý, Ústí nad Labem 2019, s. 71–88;
David TOMÍČEK, Dieta a lázně, lázně a dieta. Spis O vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáš Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby, in: Brno v minulosti a dnes 31, 2018, s. 11–22;
David TOMÍČEK, Miracles, Marvels, and the Plague in the Czech-Written Travelogue by Christopher Harant of Pložice and Bezdružice (1564–1621), in: Albrecht Classen (ed.), Travel, Time, and Space in the Middle Ages and Early Modern Time, Berlin–Boston 2018, s. 464–481;
David TOMÍČEK, Vybrané zdravovědné aspekty cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58, 2018, s. 123–129;
David TOMÍČEK, Magic and Ritual in Late-Medieval and Early-Modern Popular Medicine, in: Albrecht Classen (ed.), Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time, Berlin–Boston 2017, s. 587–604;
David TOMÍČEK, Water, Environment, and Dietetic Rules in Bohemian Sources of the Early Modern Times, in: Albrecht Classen (ed.), Bodily and Spiritual Hygiene in Medieval and Early Modern Literature, Berlin–Boston 2017, s. 441–457;
David TOMÍČEK, Jáchymovští horníci a medicína první poloviny 16. století ve světle vybraných spisů Georgia Agricoly a Jana Koppa z Raumenthalu, in: Michaela Hrubá – Michaela Ottová – Jan Royt a kol., Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku, Praha 2016, s. 253–269;
David TOMÍČEK, Mental Health in Bohemian Medical Writings of the 14th – 16th Centuries, in: Albrecht Classen (ed.), Mental Health, Spirituality, and Religion in the Middle Ages and Early Modern Age, Berlin–Boston 2014, s. 464–479;
David TOMÍČEK, Tělo, magie, rituál na přelomu středověku a novověku, in: Milena Lenderová – Vladan Hanulík0 – Daniela Tinková (edd.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 45–66;
David TOMÍČEK, Remedium universale – divy, magie a terapeutická alternativa ve středověké a renesanční medicíně, in: Sylva Fischerová – Aleš Beran a kol., Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Červený Kostelec 2012, s. 161–183;
David TOMÍČEK, The Concept of Good Life According to the King´s Physician Johann Kopp von Raumenthal, in: Albrecht Classen (ed.), Gutes Leben und guter Tod von der Spätantike bis zur Gegenwart, Berlin–Boston 2012, s. 309–316;
David TOMÍČEK, On the Subject of Microcosm in Czech Medical Literature of the 16th Century, in: Anthropologie 48, 2010, s. 29–32;
Milada ŘÍHOVÁ – Dana STEHLÍKOVÁ – David TOMÍČEK (edd.), Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha 2010.