Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Datum narození:
19. 12. 1982
Místo narození:
Ústí nad Labem
Hlavní pracoviště:
Mendelova univerzita v Brně
Pracoviště:
Institut celoživotního vzdělávání
Vysoká škola:
MU, Pedagogika (Ph.D.), 2017
MU, Pedagogika (Mgr.), 2010
MU, Učitelství historie pro střední školy (Mgr.), 2010
MU, Historie – pedagogika (Bc.), 2007
Biogram:
Je absolventem Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se během svého bakalářského, magisterského i doktorského studia věnoval zejména dějinám pedagogiky a školství.
V současné době působí jako vedoucí Oddělení sociálních věd a zástupce ředitele Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
Zabývá se především výzkumy zaměřenými na české dějiny pedagogiky a školství v období 19. a 20. století.
V souvislosti se svou činností vystoupil na několika vyžádaných přednáškách jak v ČR, tak i v zahraničí a publikoval sám či ve spoluautorství již řadu studií jak v českých, tak zahraničních odborných periodikách.
Instituce:
MENDELU, vedoucí Oddělení sociálních věd, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny pedagogiky a školství. Dějiny každodennosti. Střední odborné vzdělávání. Digitální technologie ve vzdělávání.
Publikace:
Michal ŠIMÁNĚ – Lenka KAMANOVÁ, Developing of the Secondary Technical Schools in Czechoslovakia under the Influence of the Soviet Union in 1948–1959, in: History: sources and people (Vēsture: avoti un cilvēki) 24, 2021, s. 276–281;
Michal ŠIMÁNĚ, Střední odborné školství v Československu v letech 19451953, in: Petr Adamec – Michal Šimáně (edd.), Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání, Praha 2021, s. 10–29;
Michal ŠIMÁNĚ – Lenka KAMANOVÁ, Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa, in: Studia paedagogica 25, 2020, s. 69–101;
Michal ŠIMÁNĚ, České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem, Brno 2019;
Michal ŠIMÁNĚ, Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti, in: Studia paedagogica 24, 2019, s. 47–76;
Michal ŠIMÁNĚ, Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia, in: Discourse and Communication for Sustainable Education 10, 2019, s. 91–112;
Michal ŠIMÁNĚ, Sociální zázemí dětí české menšiny politického okresu Ústí nad Labem a jeho dopady na jejich zdravotní stav během první Československé republiky, in: Markéta Švamberk Šauerová (edd.), Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech, Praha 2019, s. 109–132;
Jiří ZOUNEK – Michal ŠIMÁNĚ – Dana KNOTOVÁ, “You Have Betrayed Us for a Little Dirty Money!” The Prague Spring as Seen by Primary School Teachers, in: PH 54, 2018, s. 320–337;
Jiří ZOUNEK – Michal ŠIMÁNĚ – Dana KNOTOVÁ, Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace, Brno 2017;
Jiří ZOUNEK – Michal ŠIMÁNĚ – Dana KNOTOVÁ, Primary School Teachers as a Tool of Secularisation of Society in Communist Czechoslovakia, in: HE 46, 2017, s. 480–497;
Jiří ZOUNEK – Michal ŠIMÁNĚ – Dana KNOTOVÁ, Socialistická základní škola pohledem pamětníků. Sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji, Brno 2017;
Jiří ZOUNEK – Michal ŠIMÁNĚ – Dana KNOTOVÁ, Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti, in: Pedagogická orientace 25, 2016, s. 319–344;
Michal ŠIMÁNĚ, Učitelé českých menšinových škol pohledem dějin každodennosti, in: Studia Paedagogica 19, 2014, s. 89–122.