Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Dr.

Datum narození:
4. 8. 1967
Místo narození:
Vratislav (Wrocław)
Hlavní pracoviště:
Slezská univerzita v Opavě (SU)
Pracoviště:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UJEP, České dějiny (PhDr.), 2015
Uniwersytet Wrocławski, Dějiny umění (Ph.D.), 2001
Uniwersytet Wrocławski, Dějiny umění (Mgr.), 1993
Biogram:
Vystudoval dějiny umění na Vratislavské univerzitě.
Doktorát v oboru dějin umění získal roku 2001 rovněž tam.
Dizertační práce s názvem „Nagrobki późnogotyckie na Śląsku. Tradycja form i treści w dobie przełomu".
V oboru České a českolovenské dějiny byl habilitován na FF UHK v roce 2010 na téma „Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu (1348–1458) v kontextu politiky, ideologie a umění".
V roce 2017 úspěšně absolvoval profesorské řízení na FF UJEP.
V témž roce byl profesorem jmenován prezidentem ČR.
Instituce:
SLU, profesor, 2019–dosud
Uniwersytet Opolski, profesor, 2011–2019
FF UHK, docent, 2007–2015
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, asistent, 1994–2010
Odborné zaměření:
Dějiny a kultura Slezska ve 14. – 20. století. Politická ideologie, historiografie a kultura Koruny české 14. – 16. století. Dějiny kartografie a kulturní krajina raného novověku. Biblické asociace evropské kultury.
Publikace:
Bogusław CZECHOWICZ, Skoro jako pánové. Tumby slezských rytířů v 15. a v první polovině 16. století a česko-moravské prostředí, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica & Sepulcralia, Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, svazek 10, Praha 2021, s. 71–94;
Bogusław CZECHOWICZ, Sources and Ways of Wrocław’s Promotion in the Structures of the Bohemian Crown in the Luxembourg Era: Polemic Recapitulation, in: The City and History 10, 2021, 2, s. 6–36;
Bogusław CZECHOWICZ, Slezsko – opravdu periferie České koruny?, in: Vlastivědné listy Slezska 47, 2021, s. 4–6;
Bogusław CZECHOWICZ, „Veritas odit moras”. Rozważania i eseje historiologiczne, Wrocław 2021;
Bogusław CZECHOWICZ, Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, I, Historiograficzny gorset. Korona Czeska oczami pokoleń badaczy, Wrocław 2017; II, "Sic noster rex Jiřík" czy "occupator regni Bohemiae"? Rządy w Koronie Jerzego z Podiebradów, Wrocław 2017; III, „Mathias Primus Dei gratia rex Bohemiae”. Rehabilitacja nieuznawanego króla, Wrocław 2017; IV, Król i stany, 1, Siła słabości? Długie późne rządy Władysława II, Wrocław 2017; 2, Książęta i szlachta, A, Książęta i hrabiowie, Wrocław 2020; B, Magnaci, Wrocław 2020;
Bogusław CZECHOWICZ, Migotanie przeszłości. Prace z historii sztuki i historii historiografii (głównie) Śląska, Wrocław 2020;
Bogusław CZECHOWICZ, Stołeczne miasto Wrocław. Przewodnik po zapomnianej historii śląskiej metropolii, Wrocław 2020;
Bogusław CZECHOWICZ, "... aby národové naši ještě toho dočěkali, abychom Čechové, Moravané a Slezáci byli...". Elity polityczne Królestwa Czeskiego wobec Śląska i Ślązaków w pierwszej połowie XVI wieku, in: HOP 11, 2019, s. 100–112;
Bogusław CZECHOWICZ, Między Rzymem i... Konstantynopolem. Reformacyjna sekularyzacja państwa jako epistemologiczny defekt (nie tylko) współczesnej nauki, in: Lucyna Harc – Gabriela Wąs (edd.), Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie / Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte, Kraków 2019, s. 147–162;
Bogusław CZECHOWICZ, "O felix civitas que edificatur tempore pacis". O programe ideowym bram miejskich Loun z około 1500 roku, in: Jaroslav Havrlant – Jan Mareš – Petra Paterová – Martin Vostřel (edd.), Poohří 6: města a společnost: sborník z konference konané v Žatci 8. a 9. října 2015, Louny–Žatec–Kadaň 2019, s. 57–66;
Bogusław CZECHOWICZ (ed.), Projektowanie historii. Historiografia ziemi Klodzkiej od średniowiecza do wspólczesności, Kłodzko 2018;
Bogusław CZECHOWICZ (spolued.), Sztuka dawnego Opola, Opole 2018;
Bogusław CZECHOWICZ, Echa cezaropapizmu w ideologii politycznej braci czeskich?: z rozważań nad słowno-obrazowym dziełem Mikuláša Klaudiana z lat 1517–1518, in: Wiesław Bondyra – Dariusz Kupisz – Jezry Ternes – Leszek Wierzbicki (edd.), Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018, s. 409–418;
Bogusław CZECHOWICZ, Siła słabości?: Długie późne rządy Władysława II., Wrocław 2018;
Bogusław CZECHOWICZ, "Schon lange betrachteten sich hier die "Barone" als die eigentlichen Herren des Landes": k diskusi o příčinách vzniku Zelenohorské jednoty, in: BOH 3, 2017, s. 5–13;
Bogusław CZECHOWICZ, Vratislav a Praha – dialog dvou radnic v době korvínsko-jagellonské: příspěvek k dějinám soupeření dvou center Koruny české, in: Kateřina Jíšová – Jan Hrdina (edd.), Radnice, rynek a tržiště: místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech / Rathaus, Ring und Marktplatz: Orte der Begegnung, des Handels und der Repräsentation in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten / Town halls, squares and market-places: places of encounters, trade and representation in medieval and early modern towns, Praha – Ústí nad Labem – Dolní Břežany 2017, s. 157–173;
Bogusław CZECHOWICZ, Kłodzki nagrobek księcia Hynka i jego zapomniany syn Hynek II młodszy. Przyczynek do genealogie potomków króla Jerzego, in: Kladský sborník, sv. 11, 2016, s. 109–113;
Bogusław CZECHOWICZ, König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz, czyli sejm śląski lub śląsko-łużycki?: nowe spojrzenie na ważny epizod w dziejów formowania się ustroju stanowego w krajach Korony Czeskiej w XV wieku, in: Agnieszka Januszek-Sieradzka – Henryk Gmiterek – Wojciech Iwańczak – Paweł Kras (edd.), Elity i masy w społczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, Lublin 2016, s. 245–256;
Bogusław CZECHOWICZ, Na czesko-morawsko-śląskim styku. O wiekach XV–XVIII i trudnym ich postrzeganiu, Opole 2016;
Bogusław CZECHOWICZ, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Sztuka dawnego Opola", Opole, 29. – 30. 9.2016 roku, in: Slezský sborník 114, 2016, s. 108–109;
Bogusław CZECHOWICZ, "Sultánovy řeči by potěšily i Čechy". Dziedzictwo bizantyjskie w rękach Turków a europejski tożsamości w XV–XVI wieku, in: Tomasza Ciesielskiego – Wojciecha Iwańczaka – Agnieszki Januszek-Sieradzkiej – Moniki Żeromskiej-Ciesielskiej (edd.), Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna: (materiały międzynarodowej konferencji naukowej), Warszawa 2016, s. 159–174;
Bogusław CZECHOWICZ, Vratislavská Canossa krále Jiřího?, in: Martin Šandera – Zdeněk Beran a kol., Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2016, s. 153–158;
Bogusław CZECHOWICZ (ed.), Księstwa Opolskie i Raciborskie. Terytoria–struktury–elity–dziedzictwo, Opole 2015;
Bogusław CZECHOWICZ, "...když se pán voli v Praze na rathúzi...": programy ideowe ratuszy a działania legitymizujące prawa do tronu czeskiego w XIV–XV wieku, in: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 6, 2015, s. 27–42;
Bogusław CZECHOWICZ (ed.), Monety–zamek–nagrobek: książę Karol I z Podiebradów (1476–1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, Červený Kostelec – Wrocław 2015;
Bogusław CZECHOWICZ, Ostatni Luksemburgowie (zwłaszcza Zygmunt) w świadomości i praktyce politycznej Korony Czeskiej w dobie podiebradzko-korwinowsko-jagiellońskiej, czyli próba rewizji niektórych mitów (nie tylko) czeskiej historiografii, in: HOP 7, 2015, s. 148–159;
Bogusław CZECHOWICZ, Primum in Bohemia templum: hledání historické legitimity královéhradeckého biskupství, in: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 37–45;
Bogusław CZECHOWICZ, Traktat ołomuniecki z 1479 roku, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 70, 2015, s. 17–32;
Bogusław CZECHOWICZ, Z Biblią w tle. Prace z historii kultury Europy Środkowej, Wrocław 2015;
Bogusław CZECHOWICZ, Defendor fidei catholice secundum ritum universalis ecclesie: ein steinernes Denkmal der Protokonfessionalisierung oder über die bildhauerischen Verzierungen des Rathauses in Breslau aus den Jahren 1461–1466, in: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století: stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze = The Town in the Upheaval of Confessionalisation between the Fifteenth Century and Eighteenth Century : papers and expanded works from the 31st research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of International Studies in the Faculty of Social Sciences of Charles University on 9–10 October 2012 at the Clam-Gallas Palace in Prague, Praha 2014, s. 553–571;
Bogusław CZECHOWICZ, Garść refleksji i uzupełnień 10 lat po wydaniu książki Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim, in: Kladský sborník, sv. 10, 2014, s. 197–201;
Věra SLAVÍKOVÁ – Magda ZMRHALOVÁ – Bogusław CZECHOWICZ – Josef P. HALDA (edd.), Orlické hory a Podorlicko, sborník vlastivědných prací: přírodou, dějinami, současností, Rychnov nad Kněžnou 2014;
Bogusław CZECHOWICZ, ANNA DUCISSA FILIA REGIS BOHEMIAE HIC SEPULTA: wokól memorii fundatorki wrocławskiego konwentu klarisek, in: Miroslav Šmied – František Záruba (edd.), Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit, Praha 2013, s. 219–232;
Bogusław CZECHOWICZ, Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348–1361: Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie, Červený Kostelec 2013;
Bogusław CZECHOWICZ, Hle, král sedí v bráně: hledání bibblických asociací hradu Litice, in: Zdeněk Beran a kol., Východočeská šlechta, její sídla a teritoria, Praha 2013, s. 111–118;
Bogusław CZECHOWICZ, Księstwa świednickie i jaworskie a sukcesja na tronie czeskim w dobie Zygmunta Luksemburskiego: przyczynek do dyskusji o znaczeniu przestrzeni symbolicznej w późnośredniowiecznym państwie czeskim, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 68, 2013, s. 23–37;
Bogusław CZECHOWICZ, Pierwsze lata integracji Śląska z Koroną Czeską w świetle historiografii czeskiej, polskiej i śląskiej (pruskiej i niemeckiej) z lat 1770–1945, in: VLH 30, 2013, s. 175–185;
Bogusław CZECHOWICZ, Zeugnisse regionaler Identität am Beispiel Böhmens und Schlesiens: (über die Verknüpfung geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Forschung), in: Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková – Petr Hrachovec – Jan Zdichynec (edd.), Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates. VI, Terra–Ducatus–Marchionatus–Regio: die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen, Praha 2013, s. 446–463;
Bogusław CZECHOWICZ, Et quibusdam eciam et nasos ad hec absciserunt: Wschodnioczeski najazd Ślązaków wiosną 1421 roku a Biblia, in: Krkonoše – Podkrkonoší: vlastivědný sborník 20, 2012, s. 8793;
Bogusław CZECHOWICZ, Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim, Wrocław 2012;
Bogusław CZECHOWICZ, Kłodzko – "Mała Praga" na wschodzie Czech, in: Kladský sborník, sv. 9, 2012, s. 181–202;
Bogusław CZECHOWICZ, Marianischer Gnadenthron Unser Lieben Frauen – Wambierzycki Tron Łaski: Przyczynek do poznania barokowego historyzmu w Czechach, in: Náchodsko od minulosti k dnešku: sborník příspěvků. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc., sv. 7, 2012, s. 227–236;
Bogusław CZECHOWICZ, Zanim powstała Silesia Jesuitica: Śląsk w dziele Miscellanea historica Regni Bohemiae Bohuslava Balbina (1621–1688), in: Dariusz Galewski – Anna Jezierska (edd.), Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580–1776. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historików Sztuki (Wrocław, 6–8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, Wrocław 2012, s. 47–54;
Bogusław CZECHOWICZ, Dějiny psané architekturou. Legitimizace majetkových držav a nároků ve východočeské krajině raného novověku, in: Ondřej Felcman a kol., Území východních Čech od středověku po raný novověk: kapitoly k územně správním dějinám regionu, Praha 2011, s. 104–127;
Bogusław CZECHOWICZ, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348–1458), České Budějovice – Hradec Králové 2011;
Bogusław CZECHOWICZ, Lokale Synthese zweier dynastischer Traditionen: das historische Gedächtnis von Schweidnitz im 15. – 18. Jahrhundert, in: Lenka Bobková – Jan Zdichynec – Jana Nešněrová – Zdeněk Vašek (edd.), Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates. V, Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. – 18. Jahrhundert, Praha 2011, s. 278–296;
Bogusław CZECHOWICZ, Wokół początków Księstwa Oławskiego: Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku, in: Historica: revue pro historii a příbuzné vědy 2, 2011, s. 1–10;
Bogusław CZECHOWICZ, Atlas pogranicza polsko-czeskiego, in: VLH 27, 2010, s. 238–240;
Bogusław CZECHOWICZ, Beatus Petrus Odranesz Militis czyli slalom międzi źródłami: epizod z dziejów kłodzkiej historiografii, in: VLH 27, 2010, s. 155–160;
Bogusław CZECHOWICZ (ed.), Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia. = Katedrála uprostřed města. Kostel sv. Marie Magdalény v dějinách a kultuře Vratislavi. = Dom der Innerstadt. Magdalenskirche in Breslaus Kultur und Geschichte, Wrocław 2010;
Bogusław CZECHOWICZ (ed.), Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, Wrocław 2010;
Bogusław CZECHOWICZ, Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce: historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010;
Bogusław CZECHOWICZ – Małgorzata KONOPNICKA (edd.), Glogovia Maior: Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Glogów 2010;
Bogusław CZECHOWICZ, Piszemy do naszych ziem i miast Świdnicy i Jawora oraz innych miejscowości, które z Czechami graniczą--: Czesko-śląska granica w XIV–XVI wieku w świetle nowszej literatury i w cieniu jej niedostatków, in: Vladimír Wolf – Vlastimil Málek (edd.), Pod Libavským sedlem. Sborník. = Pod przełecą Lubavską. Księga zbiorowa, Turnov 2010, s. 67–91.