Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Datum narození:
10. 9. 1959
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
Pracoviště:
Fakulta elekrotechnická
Vysoká škola:
FF UK, Historie – Český jazyk a literatura, 1984
Biogram:
V roce 1985 získala titul PhDr. na FF UK, 1991 titul CSc. (Historický ústav AV ČR, obor Historie techniky), 1999 titul doc. (UK FF, obor Hospodářské a sociální dějiny) a v roce 2004 titul prof. (UK FF, obor České dějiny (historie techniky)).
V letech 1986–1992 působila jako samostatná vědecká pracovnice v Historickém ústavu ČSAV/AV ČR.
Od roku 1992 působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL ČVUT), na katedře Ekonomiky, manažerství a humanitních věd (K 13116) jako vyučující humanitních předmětů ve všech etapách studia (Historie věd a techniky, Historie techniky a ekonomiky, Hospodářské a sociální dějiny, Historie elektrotechniky, Základy vědecké činnosti aj.).
Mezi roky 1992–1999 byla na FEL na pozici odborné asistentky, 1999–2004 na pozici docentky a od roku 2004 na pozici profesorky.
Od roku 1994 vede humanitní skupinu K 13116.
Od roku 2011 je vedoucí Historické laboratoře (elektro)techniky.
V roce 2011 získala akreditaci celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky – Historie věd a techniky, roku 2015 získala reakreditaci a 2020 novou akreditaci Historie věd a techniky / History of Sciences and Technology (do roku 2030) – garantka a předsedkyně OR.
Je členkou dalších OR DSP – na FF UK, ÚHSD – Moderní hospodářské a sociální dějiny, na VŠE NHF, Katedra hospodářských dějin – Vývoj hospodářství a hospodářských politik 20. a 21. století.
Zapojuje se do mezinárodní spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti (např. Ecole polytechnique Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université Montaigne Bordeaux, EHESS Paris, University of Sfax, Università degli Studi di Padova, Universidade de Évora, TU Darmstadt, TU Berlin, Universiry of Oxford, CEFRES Prague aj.).
Od roku 2012 je předsedkyní Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR.
Je členkou Sdružení historiků ČR a členkou řady mezinárodních odborných společností – např. Comité de l´histoire d´électricité EDF, Historického komitétu VDE, Société Rhin et Danube apod.
Je členkou vědeckých a redakčních rad mezinárodních časopisů (např. e-Phaïstos – Révue d´histoire des techniques / Journal of the History of Technology, Journal of Energy History / Revue d'histoire de l'énergie, Collection Histoire de l’énergie, Hospodářské dějiny / Economic History aj.).
V roce 2010 byla její spolupráce s francouzskými badatelskými a pedagogickými pracovišti oceněna udělením hodnosti Rytířky řádu Akademických palem RF (Chevalier de l´Ordre des Palmes académiques RF).
Instituce:
FEL ČVUT, Historická laboratoř (elektro)techniky, profesorka, vedoucí laboratoře, 1992–dosud
Odborné zaměření:
České dějiny propojované s evropským a světovým historickým kontextem v 19. a 20. století. Hospodářské a sociální dějiny v 19. a 20. století. Historie inženýrského vzdělávání, spolků, profesních institucí, technických elit, průmyslových podniků a jejich vlivu na dobovou společnost v 19. a 20. století. Historie elektrotechniky. Historie podnikatelů v elektrotechnickém průmyslu. Transfer technických znalostí a technického myšlení. Vznik technických sítí v průběhu 19. a 20. století.
Publikace:
Marcela EFMERTOVÁ, Elektrifikace a nové prvky v bydlení obyvatelstva Československa mezi dvěma světovými válkami, in: Miloš Hořejš (ed.), Made in Czechoslovakia. Invence ve službách československého zahraničního obchodu a průmyslové výroby v letech 1918–1992, Praha 2022, s. 56–71;
Marcela EFMERTOVÁ, Elektrotechnický svaz československý – specifický útvar spolkového života první Československé republiky, in: Jan Kober (ed.), Republika v pohynu, Praha 2022, s. 9–14 (úvod publikace), 92–148;
Marcela EFMERTOVÁ – Jan MIKEŠ – Jaroslav KNÁPEK, Elektrifizierung und Europäisierung. Kleine Geschichte der Stromverbundnetze in Tchechien, in: Osteuropa 71, 2021, s. 335–344, 431;
Marcela EFMERTOVÁ, L’informatique au musée national des Techniques de Prague. Méthodologie de l’exposition. La piste tchèque dans l'histoire de l'informatique, in: e-Phaïstos, Revue d’histoire des techniques / Journal of the history of technology, 2021, DOI: https://doi.org/10.4000/ephaistos.9640;
Marcela EFMERTOVÁ – Petr GOLAN – Božena MANNOVÁ, Česká stopa v historii výpočetní techniky, Praha 2021;
Marcela EFMERTOVÁ, Sécurité au travail dans l´industrie électrotechnique en Tchécoslovaquie 1918–1939, in: Ludovic Laloux – Arnaud Péters (edd.), Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930, Valenciennes 2020, s. 7, 361–370;
Marcela EFMERTOVÁ – Jan MIKEŠ, Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás. Certifikovaná metodika ČVUT FEL. Metodika pro informační a výpočetní techniku v oblasti českého technického muzejnictví, Praha 2019;
Jan MIKEŠ – Marcela EFMERTOVÁ, A Century of Networks in the Electrotechnical World – Concepts of Electrification in Czechoslovakia and in Europe, until the end of the 1930s, in: Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), The process of creating social networks,their significance and role during the formation of modern society, Ostrava–Brno 2018, s. 69–89;
Marcela EFMERTOVÁ, Hospodářské dějiny a bussines history ve francouzské historiografii, in: ČČH 115, 2017, s. 756–786;
Marcela EFMERTOVÁ – André GRELON – Jan MIKEŠ (edd.), Des ingénieurs pour un monde nouveau: histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques): XIXe – XXe siècle, Bruxelles 2016;
Marcela EFMERTOVÁ, Technické (odborné) školství a další vzdělávací a vědecké instituce, in: Zdeněk Jindra – Ivan Jakubec a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015, s. 84–108;
Marcela EFMERTOVÁ, Mihla se očím jako střela, bez páry, kouře k svému cíli spěla…, in: Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (edd.), Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, s. 86–107;
Hynek STŘÍTESKÝ – Jan MIKEŠ – Marcela EFMERTOVÁ (edd.), Vladimír List: žil jsem pro elektrotechniku, Praha 2012.