Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

Datum narození:
31. 7. 1973
Místo narození:
Bohumín
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
OU, Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2002
OU, Odborná historie (NMgr.), 1998
OU, Odborná historie (Bc.), 1996
Biogram:
Mezi roky 2002–2006 působil jako odborný asistent s vědeckou hodností na katedře historie FF OU.
V letech 2006–2011 byl docentem pro hospodářské a sociální dějiny na Katedře historie FF OU.
Od roku 2011 je hostujícím profesorem na Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych.
V roce 2014 a 2018 působil jako hostující profesor na Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny.
Od roku 2015 je hostujícím profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.
Instituce:
OU, prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání, 2019–dosud
FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Ředitel, 2011–dosud
FF OU, KHI, profesor pro hospodářské a sociální dějiny, 2011–dosud
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, hostující profesor, 2011–dosud
FF OU, děkan, 2010–2018
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny novověku.
Publikace:
Aleš ZÁŘICKÝ – Radek LIPOVSKI et al., Lidé a krajina českého Slezska – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021;
Aleš ZÁŘICKÝ – Radek LIPOVSKI et al., Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021;
Aleš ZÁŘICKÝ – Ryszard KACZMAREK, Wettbewerb – Misstrauen – Kooperation.: Die Historische Kommission und ihre Tätigkeit aus Sicht der polnischen und tschechischen Forschung, in: Joachim Bahlcke – Roland Gehrke – Ulrich Schmilewski (edd.), Landesgeschichte im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Die Historische Kommision für Schlesien (1921–2021), Band 1, Leipzig 2021, s. 525–559;
Aleš ZÁŘICKÝ a kol., Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, Svazek I–II, Ostrava 2020;
Aleš ZÁŘICKÝ, Hospodářský historik a zakladatel "slezské historické školy" Milan Myška (1933–2016), in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč (edd.), Osobnosti moravských dějin 2, Brno 2019, s. 563–573;
Aleš ZÁŘICKÝ a kol., Paul Kupelwieser: Paměti, Ostrava 2019; 
Aleš ZÁŘICKÝ, Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji: Zamyšlení nad postavením šlechty po první světové válce v Československu / Refleksje dotyczące sytuacji szlachty po pierszej wojnie światowej w Czechosłowacji, in: Zbigniew Girzyński – Jarosław Kłaczków – Aleš Zářický (edd.), W drodze do Niepodległej... Dylemat, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914–1918, Toruń 2019, s. 305–336; 
Aleš ZÁŘICKÝ, Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego), in: Michaela Závodná (ed.), Restrukturalizace regionu ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możłiwość spółpracy czesko-polskiej, Ostrava 2016, s. 9–19; 
Aleš ZÁŘICKÝ, Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848. Österreich, in: Geschichte, Literatur, Geographie 59, 2015, s. 141–160;
Aleš ZÁŘICKÝ, Gutmannové aneb Šlechticův žid – žid šlechticem, in: Janusz Spyra – Aleš Zářický – Jan Županič (edd.), Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době, Ostrava–Częstochowa 2015, s. 155–168;
Aleš ZÁŘICKÝ, The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century: On the Development of Ownership Structures in the Coal Mining and Coke Production Industry, in: Aleš Zářický – Michaela Závodná (edd.), Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia), Ostrava 2015, s. 111–127;
Hana ŠÚSTKOVÁ – Aleš ZÁŘICKÝ, August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem, in: Jan Malura – Krzysztof Czajkowski – Janusz Spyra (edd.), Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji, Ostrava–Częstochowa 2015, s. 300–309;
Zdeněk JINDRA – Ivan JAKUBEC a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015; 
Aleš ZÁŘICKÝ – Hana ŠÚSTKOVÁ, August Scholtis a Fran Směja – dva pohledy na jednu zemi, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha–Ostrava 2014, s. 514–524; 
Aleš ZÁŘICKÝ, Technická inteligence – Skutečnost nebo chiméra, in: Aleš Zářický – Jana Davidová Glogarová – Michaela Závodná (edd.), Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności", Ostrava 2014, s. 90–98;
Hana ŠÚSTKOVÁ – Aleš ZÁŘICKÝ, Agrareliten in Österreichisch-Schlesien, in: Eduard Kubů – Torsten Lorenz – Uwe Müller – Jiří Šouša (edd.), Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin–Praha 2013, s. 139–152;
Jiří BRŇOVJÁK – Aleš ZÁŘICKÝ, Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století, in: Antoni Barciak (ed.), Podróże i migracje w Europie, Katowice–Zabrze 2012, s. 74–95;
Hana ŠÚSTKOVÁ – Aleš ZÁŘICKÝ, Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek, in: Milan Hlavačka (ed.), Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, Praha 2010, s. 378–388.