Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.

Datum narození:
23. 3. 1971
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie, 2003
FF UK, Historie, 1994
Biogram:
Mezi lety 1989–1994 studoval magisterské studium (Mgr.), obor Historie na FF UK, diplomová práce: K vnitřní struktuře rožmberského dominia za vladařství Oldřicha II. (se zaměřením na dějiny jihočeského dominia v době pohusitské).
Mezi lety 1997–2003 studoval doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie na FF UK, disertační práce: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472 (publikováno 2005).
Roku 2003 úspěšně absolvoval rigorózní řízení (PhDr.) na FF UK.
Roku 2015 získal titul DSc., AV ČR, disertační práce: Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.
Instituce:
HIÚ AV ČR – Oddělení dějin středověku, vedoucí vědecký pracovník, 2015–dosud
HIÚ AV ČR – Oddělení dějin středověku a historické geografie, vědecký pracovník, 2003–2015
HIÚ AV ČR – Oddělení dějin středověku a historické geografie, odborný pracovník, 1997–2003
Odborné zaměření:
Dějiny středověku a raného novověku se zaměřením na šlechtickou sebereflexi a reprezentaci. Dějiny měst. Sociální dějiny. Historická geografie se zaměřením na vývoj územněsprávních a sídelních struktur, historickou topografii, dějiny krajiny, historickou kartografii a ikonografii.
Publikace:
Tomáš STERNECK – Robert ŠIMŮNEK, Der böhmische und mährische Niederadel im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Seine sozialen, politischen und kulturellen Hintergründe, in: Leonhard Helten – Anke Neugebauer – Uwe Schirmer (edd.), Niederadlige Herrschaftskulturen. Legitimationen–Repräsentationen–Strategien, Halle (Saale) 2021, s. 39–72;
Robert ŠIMŮNEK, „Dobrá vrchnost“ a její rezidenční město. Mladá Boleslav kolem roku 1500, in: SSH 46, 2020, č. 2, s. 11–82;
Robert ŠIMŮNEK, Die adelige Residenzstadt im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge: Stadt und Hof 8, 2019, s. 55–79;
Robert ŠIMŮNEK – Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Tomáš STERNECK – Martin HOLÝ – Jan ZELENKA, Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019;
Robert ŠIMŮNEK, Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Praha 2018;
Eva DOLEŽALOVÁ – Robert ŠIMŮNEK – Jaroslav BOUBÍN – Josef ŽEMLIČKA, August Sedláček in the age of digital humanities, Prague 2015;
Robert ŠIMŮNEK, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013;
Robert ŠIMŮNEK – Roman LAVIČKA, Páni z Rožmberka 1250–1520: Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách, České Budějovice 2011;
Robert ŠIMŮNEK – Martin GAŽI – Jaroslav PÁNEK – Petr PAVELEC (edd.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011;
Robert ŠIMŮNEK, Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty, in: ČČH 108, 2010, s. 185–219.