Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.

Datum narození:
7. 3. 1972
Místo narození:
Zlaté Moravce
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UPOL, České dějiny, 2000
Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL, Teologie, 1998
FF UPOL, Historie–archivnictví, 1996
Biogram:
V roce 2020 absolvoval habilitační řízení v oboru Teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (habilitační práce „Papežská nunciatura u dvora císaře Rudolfa II. Diplomacie ve službě církve v době protireformace“).
Instituce:
FF MU, docent, 2021–dosud
MZA v Brně, vedoucí oddělení, 2015–2020
HIÚ AV, vědecký pracovník, 2014–dosud
MZA v Brně, archivář, 2001–2015
Odborné zaměření:
Dějiny církevních řádů v českých zemích. Papežská nunciatura u císařského dvora v Praze a ve Vídni. Tvorba kritických edic nunciaturních zpráv.
Publikace:
Tomáš ČERNUŠÁK, Církevní koncepty pobělohorské rekatolizace v Čechách a na Moravě (1620–1622). Vize, realizace, komparace, in: OH 22, 2021, s. 237–255;
Tomáš ČERNUŠÁK, Komunikační strategie pražského nuncia Ferreriho (1604–1607) s členy kardinálského sboru, in: ST 23, 2021, s. 63–78;
Tomáš ČERNUŠÁK, Vom „successo in Praga“ zur „ribellione“ – die Wahrnehmung des Prager Fenstersturzes in der päpstlichen Diplomatie des Jahres 1618, in: Václav Bůžek (ed.), Der böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 129–137;
Tomáš ČERNUŠÁK – Pavel MAREK, Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., Berlin–Boston 2020;
Tomáš ČERNUŠÁK, Prestiž, násilí a zápas o veřejný prostor. (Konflikty při slavnostech Božího Těla v rudolfínské Praze roku 1605), in: ČČH 118, 2020, s. 1000–1017;
Tomáš ČERNUŠÁK, Camillo Cattaneo und sein Dienst für die Päpste. Zum Wirken eines der Agenten am Kaiserhof in Prag, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 127, 2019, s. 431–440;
Tomáš ČERNUŠÁK, Die Sakralisierung der Landschaft als spezifische Kommunikation des Prämonstratenserklosters Louka (Klosterbruck) bei Znaim, in: Tomáš Černušák – Karl Kollermann – Irene Rabl (edd.), Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016, St. Pölten – Praha 2018, s. 362–372.