Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Datum narození:
22. 3. 1972
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
FF UK, Doktorský, 2001
FF UK, Magisterský, 1996
Biogram:
V současné době působí jako vedoucí vědecký pracovník v Historickém ústavu Akademie věd České republiky a akademický pracovník (profesor) na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Jeho vědecká a pedagogická činnost je zaměřena na dějiny středoevropských elit (zejména šlechtických) v 19. a první polovině 20. století se zvláštním zřetelem na dějiny habsburské monarchie a jejích nástupnických států, vývoj rakouské šlechty (se zvláštním zřetelem na šlechtu židovské víry) a postavení aristokracie v nástupnických zemích Rakousko-Uherska.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, 2021–dosud
PedF UK, Katedra občanské výchovy a filozofie, vědecký pracovník, 2005–2021
ÚSD FF UK, akademický pracovník (1999 asistent, 2002 odborný asistent, 2007 docent, 2014 profesor), 1999–dosud
MZV ČR, Úředník, 1997
Archiv Hlavního města Prahy, odborný archivář, 1996–1997
Odborné zaměření:
Dějiny šlechty a elit v moderní době.
Publikace:
Jan ŽUPANIČ, The Making of Business Nobility. The Social Rise of Austrian Businessmen after 1848, in: SHS 21, 2021, s. 655–694;
Jan ŽUPANIČ – Václav HORČIČKA, Gesellschaftlicher Aufstieg und Nobilitierungspolitik am Ende des Habsburgerreiches. Das Beispiel der jüdischen Textilunternehmerfamilie Beck, in: HJ 141, 2021, s. 156–187;
Marija WAKOUNIG – Václav HORČIČKA – Jan ŽUPANIČ (edd.), Habsburgischer Adel. Zwischen Nation–Nationalismus–Nationalsozialismus (1870–1938/1945), Wien–Hamburg 2021;
David KACHLÍK – Ivan VARGA – Jan ŽUPANIČ – Andrea SZEKELY, Trnka Vaclav – Central European Anatomist and Medical Polymath of the Eighteenth Century, in: Bratislava Medical Journal/Bratislavske lekárske listy 121, 2020, s. 96–101;
Jan ŽUPANIČ, Neue Eliten. Die Nobilitierungen der Verteidiger Brünns und Prags im Kontext des Wandels der böhmisch-mährischen Adelsgemeinschaft des 17. Jahrhunderts, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 127, 2019, s. 35–87;
Jan ŽUPANIČ, Nobilitierungspolitik der letzten Habsburger. Der neue Adel im Zeitalter Franz Josephs und Karls, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 106, 2019, s. 473–518;
Jan ŽUPANIČ, Proměna nobilitační politiky podunajské monarchie po roce 1848, in: ČČH 117, 2019, s. 535–585;
Jan ŽUPANIČ, Sternberg: Vom Herren zum Grafen, in: Irmgard Panger – Zdislava Röhsner (edd.), Zwischen Archiv und Heraldik. Festschrift für Michael Göbl zum 65. Geburtstag, Wien 2019, s. 135–162;
Jan ŽUPANIČ, Adelspolitik als Machtfaktor im Kaisertum Österreich. Eine Skizze der grundlegenden Probleme und Forschungslage, in: Jana Osterkamp (ed.), Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, 39, Göttingen 2018, s. 117–140;
Jan ŽUPANIČ, Ennoblement Policies of the Habsburg Rulers in Bohemian-Austrian Lands and Cisleithania in the Long 19th Century, in: Jiří Brňovják  – Jan Županič (ed.), Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, Ostrava–Praha 2018, s. 69–93;
Jan ŽUPANIČ – Michal FIALA, Nobilitas Iudaeorum. Židovská šlechta střední Evropy v komparativní perspektivě, Praha 2017;
Jan ŽUPANIČ – Václav HORČIČKA, Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017;
Jan ŽUPANIČ, Zapomenutá elita. Nobilitace židů v Rakouském císařství, in: Historický časopis. Odborný časopis o slovenských a svetových dejinách 65, 2017, s. 47–78;
Jan ŽUPANIČ, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, in: ČČH 113, 2015, s. 748–781;
Jan ŽUPANIČ – Michal FIALA – Pavel KOBLASA, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra – Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky), Praha 2014;
Jan ŽUPANIČ, Nobility and Jewish Society in the Habsburg Monarchy, in: Marcela Zoufalá (ed.), Jewish Studies in the 21th Century: Prague–Europe–World, Judische Kultur. Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur, 29, Wiesbaden 2014, s. 85–93;
Václav HORČIČKA – Jan ŽUPANIČ, Kollaboration oder Neutralität? Die Familie Liechtenstein in den tschechischen Ländern während des Zweiten Weltkrieges, in: HJ 134, 2014, s. 372–418;
Jan ŽUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha 2012;
Jan ŽUPANIČ, Der Erbe des Barons von Hirsch. Maurice Arnold Freiherr von Deforest-Bischoffsheim. Das vergessene Schicksal des Grafen von Bendern, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, in: Jahrbuch 110, 2011, s. 47–61.