Lexikon historiků a historiček 2022

Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Datum narození:
23. 9. 1978
Místo narození:
Nymburk
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (doktorské studium), 2008
FF UK, Historie–archivnictví (PVH) (kontinuální magisterské studium), 2003
Biogram:
V letech 1997–2003 vystudoval obory Historie–archivnictví (PVH) na FF UK, kde také roku 2003 složil rigorózní zkoušku.
Na FF UK získal v roce 2008 titul Ph.D.
V roce 2013 byl jmenován docentem a v roce 2019 profesorem českých dějin.
V letech 2002–2003 působil v SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
V roce 2003 nastoupil do Historického ústavu AV ČR, kde působí dosud (doktorand, později vědecký, resp. vedoucí vědecký pracovník, 2012–2017 zástupce ředitelky, od 2017 ředitel ústavu).
Mezi roky 2011–2017 byl odborným asistentem, později docentem Ústavu českých dějin FF UK.
Od 2020 je profesorem Katedry historie FF UJEP.
Je členem řady vědeckých i redakčních rad a dalších odborných grémií v ČR i v zahraničí.
Instituce:
FF UJEP, profesor, 2020–dosud
FF UK, odborný asistent, později docent, 2011–2017
HIÚ AV ČR, Ředitel, 2003–dosud
SOkA Nymburk, odborný archivář, 2002–2003
Odborné zaměření:
Dějiny šlechty. Intelektuální, kulturní a vzdělanostní dějiny českých raně novověkých zemí v evropském kontextu a edice pramenů k dané problematice.
Publikace:
Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622), Praha 2022;
Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Martin HOLÝ (edd.), Festvorbereitung. Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa 1500–1900, Leipzig 2021;
Jiří JUST – Markéta RŮČKOVÁ – Martin HOLÝ – Ondřej PODAVKA, Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku, Praha 2020;
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK – Jan ZELENKA a kol., Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019;
Martin HOLÝ – Michaela HRUBÁ – Tomáš STERNECK (edd.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019;
Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ (edd.), Das Studentenkolleg der Böhmischen Nation der Prager Universität. Edition der Rechnungen aus den Jahren 1541–1611, Berlin 2019;
Joachim BAHLCKE – Jindřich HALAMA – Martin HOLÝ – Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL – Ludger UDOLPH (edd.), Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert. Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Wiesbaden 2018;
Martin HOLÝ, Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny v raném novověku (1500–1700), Praha 2016;
Gerhard AMMERER – Ingonda HANNESSCHLÄGER – Martin HOLÝ – Milan HLAVAČKA (edd.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16. – 18. Jahrhundert), Leipzig 2016;
Martin HOLÝ, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620), Praha 2011;
Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620), Praha 2010.