Lexikon historiků a historiček 2022

prof. Martin Wernisch, Dr.

Datum narození:
6. 3. 1962
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (ETF UK), Katedra církevních dějin
Vysoká škola:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Evangelická teologie, 1987
Biogram:
Studijní pobyty v zahraničí: Universität Zürich 1987–1988, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 1990–1991.
Instituce:
ETF UK, profesor, 2021–dosud
ETF UK, vedoucí katedry, 2004–dosud
ETF UK, docent, 2004–2020
ETF UK, odborný asistent, 1991–2004
Českobratrská církev evangelická, vikář, 1988–1991
Odborné zaměření:
Církevní dějiny se zaměřením na dějiny křesťanské teologie, vyznání, konfesijních kultur a historiografie, zejména reformačního období a profilu.
Publikace:
Martin WERNISCH, Církevní dějiny jako koncept, Brno 2021;
Martin WERNISCH, Der Adiaphoristische Streit in Böhmen. Ein Beitrag zum Verständnis des spezifischen Verlaufs der böhmischen Reformation, in: Petr Hrachovec – Gerd Schwerhoff – Winfried Müller – Martina Schattkowsky (edd.), Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen, Wien–Köln–Weimar 2021, s. 401–448;
Martin WERNISCH, Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea, Praha 2018;
Martin WERNISCH, „Ein glimpflich sich benehmender Nachbar und Untertan“. Johannes Mathesius als deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Theologe in Böhmen, in: Armin Kohnle – Irene Dingel (edd.), Johannes Mathesius (1504–1565), Leipzig 2017, s. 105–143;
Martin WERNISCH, Reformátor Martin Luther. Uvedení do vybraných spisů, in: Martin Žemla (ed.), Martin Luther, Výbor z díla, Praha 2017, s. 9–109;
Martin WERNISCH (ed.), Mistr Jan Hus, Knihy kacířů se mají číst, Praha 2015;
Martin WERNISCH, Luther and Medieval Reform Movements, Particularly the Hussites, in: Robert Kolb – Irene Dingel – Ľubomír Batka (edd.), The Oxford Handbook of Martin Luther´s Theology, Oxford 2014, s. 62–70;
Martin WERNISCH, Politické myšlení evropské reformace, Praha 2011.