Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

Datum narození:
17. 3. 1949
Místo narození:
Šumperk
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
MU, Externí doktorandské studium, 1996
UPOL, Doplňkové studium Ruský jazyk – dějepis, 1985
UPOL, Ruský jazyk–dějepis, 1972
Biogram:
Pavel Marek maturoval na SVVŠ v Prostějově, studoval učitelství na PdF UPOL (1968–1972).
V letech 1972–1980 byl Kulturním redaktorem v Prostějově, po odmítnutí vstupu do KSČ krátce v dělnických profesích.
V letech 1982–1991 historik, od roku 1990–1991 ředitel v Muzeu Prostějovska.
V letech 1991–2016 působil na UPOL, na PdF jako odborný asistent (1991–1992), na FF na katedře politologie jako tajemník (1995–2001) a vedoucí katedry (2002–2007), na katedře historie jako profesor (2007–2016).
Člen vědeckých rad FF UP (2003–2010), FF KU (2007–2016), KU (2008–2017), FSS MU (2004–2008), FF UHK (2006–2010).
Člen a předseda oborových rad politologie a historie, člen redakčních rad vědeckých časopisů.
Instituce:
Katolická univerzita v Ružomberku (SR), vysokoškolský učitel, 2007–2016
UPOL, vysokoškolský učitel, 1991–2016
Muzeum Prostějovska v Prostějově, historik, ředitel, 1982–1991
Odborné zaměření:
České politické a kulturní dějiny 19. a 20. století. Stranicko-politické systémy a dějiny politických stran. Katolický modernismus a jeho projevy v římskokatolické, československé, pravoslavné a starokatolické církvi. Transformace středních stavů.
Publikace:
Pavel MAREK, On the political differentiation of Czech society at the turn of the 19th and 20th centuries. Establishment and development of the Czechoslavonic Trader's party in Moravia, in: Науковий вісник Ужгородського університету, серія Історія 44, 2021, s. 111–118;
Pavel MAREK, „Obtížný cizinec“. Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej (Vasić) a meziválečné Československo (1920–1939), Olomouc 2020;
Pavel MAREK, Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního českého křesťanství v letech 1920–1924, Olomouc 2015;
Pavel MAREK – Karel KONEČNÝ – Miloš TRAPL, Der politische Katholizismus in den tschechischen Ländern. Zwischen Konservatismus, Demokratie und Totalitarismus. (1848–1989), Nordhausen 2015;
Pavel MAREK – Karel KONEČNÝ – Miloš TRAPL, Politik dobré vůle. Život a dílo msgre Jana Šrámka, Praha 2013;
Pavel MAREK – Martin LUPČO, Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860‒1992, Brno 2012;
Pavel MAREK, Catholics and the Issue of Working-Clas Secularisation, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (edd.), Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century, Eugene (Oregon) 2011, s. 116‒126.