Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jaroslav Boubín, CSc.

Datum narození:
21. 5. 1954
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
Ústav československých a světových dějin ČSAV, Doktorské studium (CSc.), 1990
FF UK, Rigorózní řízení (PhDr.), 1980
FF UK, Archivnictví, dějepis, 1979
Biogram:
Vystudoval obor archivnictví a dějepis na FF UK v Praze, na které navázal úspěšným rigorózním řízením s obhájenou diplomovou prací Příspěvky ke správní organizaci v husitské revoluci.
Po kratších zaměstnáních v Národním muzeu a ve Státním ústředním archivu nastoupil v roce 1983 do 1. oddělení Ústavu československých a světových dějin ČSAV.
Zde i vědecká aspirantura zakončená obhájením práce Vyšší šlechta a český stát v době poděbradské.
V roce 1990 přechod do oddělení středověku HIÚ AV ČR.
V letech 1991–2009 vedoucí redaktor sborníku Mediaevalia Historica Bohemica.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 1990–dosud
Ústav československých a světových dějin ČSAV, odborný asistent, 1983–1989
Státní ústřední archiv, archivář, 1980–1983
NM, odborný asistent, 1979
Odborné zaměření:
Náboženské, politické a sociální dějiny husitství. Doba poděbradská. Edice spisů Petra Chelčického.
Publikace:
Jaroslav BOUBÍN, Petr Chelčický, Spisy z Kapitulního sborníku, Praha 2018;
Jaroslav BOUBÍN, Die Interpretation und kritische Beurteilung von Gewalt im Werk des religiösen Denkers Petr Chelčický, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religious Violence Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert), Praha–Stuttgart 2017, s. 315–324;
Jaroslav BOUBÍN, Vznik Jednoty bratrské – možnosti interpretace, in: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka – Robert Šimůnek (edd.), Historiografické a historické problémy středověku, Praha 2016, s. 65–69;
Jaroslav BOUBÍN, August Sedláček and His Genealogies of Bohemian Nobility in Ottův slovník naučný, in: Eva Doležalová – Robert Šimůnek – Jaroslav Boubín – Josef Žemlička, August Sedláček in the Age of Digital Humanities, Prague 2015, s. 84–98;
Jaroslav BOUBÍN, Projekt krále Jiřího. Jeho geneze, proměny a ztroskotání, in: Jaroslav Boubín (ed.)., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha 2015, s. 45–74;
Jaroslav BOUBÍN, Peter Chelčický und seine Ausführungen zur Gesellschaft, in: Franz Machilek (ed.), Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte, Köln–Weimar–Wien 2012, s. 77–91;
Jaroslav BOUBÍN, Petr Chelčický, Síť víry, Brno 2011.