Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.

Datum narození:
9. 3. 1976
Místo narození:
Náchod
Hlavní pracoviště:
Židovské muzeum v Praze
Pracoviště:
Odbor židovských dějin
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy, 2005
Biogram:
Iveta Cermanová vystudovala hebraistiku a historii na FF UK v Praze a poté doktorský studijní obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky.
Obhájená disertační práce na téma „Druhý díl hebrejské kroniky „Děje časů“ od Abrahama Trebitsche z Mikulova. Příspěvek k výzkumu židovské historiografie 19. století".
Od roku 2004 pracuje jako vědecká pracovnice Odboru židovských dějin Židovského muzea v Praze.
Od roku 2007 je vedoucí redaktorkou časopisu Judaica Bohemiae.
Je spoluautorkou historických expozic Židovského muzea v Praze v Maiselově a Španělské synagoze.
Instituce:
Židovské muzeum v Praze, vedoucí Odboru židovských dějin, 2004–dosud
Odborné zaměření:
Sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850. Hebrejský knihtisk a cenzura hebrejských knih v 18. a 19. století. Hebrejská epigrafika.
Publikace:
Iveta CERMANOVÁ – Alexandr PUTÍK, The Prague Jewish Museum and Its Role in Jewish History Research between 1945 and 2019, in: JB 55, 2020, č. 1, s. 99–130;
Iveta CERMANOVÁ, Official Discussions about the Toleration of Jews in Bohemia: On the Circumstances Surrounding the Issuance of the so-called Edict of Toleration in 1781, in: JB 55, 2020, č. 1, s. 5–57;
Iveta CERMANOVÁ, The Ramschak Chronicle: New Findings about the Genesis, Reception and Impacts of the Forgery, in: JB 52, 2017, č. 2, s. 33–67;
Iveta CERMANOVÁ, Anti-Jewish Violence in Prague, 1744, through Contemporary Eyes: The Testimony of Joseph Kirschner Shohet, in: JB 52, 2017, č. 1, s. 5-46;
Iveta CERMANOVÁ, Židovské osvícenství v českých zemích, in: Ivo Cerman (edd.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 125–141, 735–737;
Iveta CERMANOVÁ – Ivo CERMAN, Židé v českých zemích raného novověku, in: Ivo Cerman – Marie Šedivá Koldinská (edd.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 335–369;
Iveta CERMANOVÁ, Úpadek a vzestup hebrejského knihtisku v Čechách, 1780–1850, in: Olga Sixtová (ed.), Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě, Praha 2012, s. 215–237.