Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Datum narození:
1. 12. 1946
Místo narození:
Slaný
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví, 1970
Biogram:
Svůj doktorát obhájil v roce 1971.
Vědecký titul CSc. získal v roce 1977 s kandidátskou prací „Vývoj osídlení Litoměřicka do 14. století“.
Následně působil jako odborný a vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu ČR (dříve Ústav československých a světových dějin ČSAV).
V roce 1997 získal titul DrSc. za práci „Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalizmu“.
Dodnes působí na FF UK, kde v roce 1998 obhájil habilitační práci „Čechy v době knížecí (1034–1198)“.
V roce 2002 získal hodnost profesora.
V roce 2022 byl jmenován emeritním profesorem.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vedoucí vědecký pracovník, 1970–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny středověkého osídlení. Problematika středověkých měst. Hospodářské dějiny staršího a mladšího středověku.
Publikace:
Josef ŽEMLIČKA, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Praha 2020;
Josef ŽEMLIČKA, Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278–1301), Praha 2017;
Josef ŽEMLIČKA – Martin WIHODA, Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou, Praha 2016;
Josef ŽEMLIČKA, Návraty do krajiny českého středověku. Výbor z díla, Praha 2016;
Josef ŽEMLIČKA, Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014;
Josef ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků (1253–1278), Praha 2011.