Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.

Datum narození:
4. 5. 1986
Místo narození:
Čeladná
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2019
FF UK, Hebraistika–Historie (Mgr.), 2011
Biogram:
Autor monografií o židovských komunitách.
Instituce:
HIÚ AV ČR, postdoktorand, 2020–dosud
ÚDU AV ČR, vědecký spolupracovník, 2018–2021
Židovské muzeum v Praze, vědecký pracovník, 2018–2020
Odborné zaměření:
Židovské dějiny v českých zemích v období let 1848–1942 s důrazem na židovské náboženské instituce, židovské spolky a integraci židů.
Publikace:
Daniel BARÁNEK, 17. – 18. století: Od protireformace na práh osvícenství, in: Eva Janáčová (ed.), Obrazy zášti: vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, Praha 2021, s. 82–134;
Daniel BARÁNEK, Pluralisation of the Jewish Society in Olomouc 1890–1914, in: Reframing Jewish life: Moravian Jewry in the modern period, Olomouc 2020, s. 83–94;
Daniel BARÁNEK, Die religiöse Funktion Politischer Israelitengemeinden, in: JB 53, 2018, s. 65–81;
Daniel BARÁNEK, Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti 1832–1942, Ostrava 2017;
Daniel BARÁNEK, Židé na Frýdecku a Místecku: Židovské společenství a jeho tvůrci, Praha 2015;
Daniel BARÁNEK, Die Entstehung der ‚emanzipatorischen‘ israelitischen Kultusgemeinden in Mähren und Schlesien (1848–1890), in: JB 53, 2013, s. 5–38.